دیار بیستون

ندایی ازدل این دریای سنگ میخواندم که بیا...

آقای مشتکوب این آمارهاباعث شرمساری کوهنوردی استان کرمانشاه است.

 آقای مشتکوب رئیس محترم هیات کوهنوردی استان کرمانشاه اگروقت کردیدواگرحوصله داشتیدیک نگاهی به آمارهای عملکرداستانها درسال ۹۵ بیندازیدبرای اینکه کارشماراراحت کنم بعرض میرسانم آمارهای فوق درسایت فدراسیون درج شده است.آقای مشتکوب کسب رتبه ۲۴کشوری دربین۳۱استان برای کوهنوردی کرمانشاه مایه شرمساری است.آقای مشتکوب کسب رتبه کشوری۲۸آموزش درسال ۹۵برای کوهنوردی کرمانشاه مایه شرمساری است.آقای مشتکوب گزارش عملکردسال۹۵کارگروه صعودهای ورزشی فدراسیون دریکصدصفحه منتشرشده است .اگرآن رامطالعه کنیدمتوجه میشوید که من چه میگویم.آقای مشتکوب گزارش فوق هم مایه شرمساری کوهنوردی کرمانشاه است.البته یقین دارم که شماشرمسارنیستید،که اگربودیدمانندیک مدیرمتعهدازکوهنوردان استان کرمانشاه عذرخواهی میکردیدواستعفامیدادید.اما شماانسان بزرگواری هستیدتمام اینهااشکالی ندارد،کوهنوردی استان کرمانشاه فدای سرشماباد.

  
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ۱۱:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٦/٥/۳۱
تگ ها :

نشست هم اندیشی رول کوبی درانجمن ویک توضیح.

من تاجایی که بتوانم دراشاعه فرهنگ رولکوبی تلاش خواهم کردزیرا دیده ام که مثلادرچالابه این کارچقدربه پیشرفت دیواره نوردی کمک کرده است.

دلیل رکود دودهه سنگنوردی درایران انتقادهای بودکه در  دهه هفتادبه رولکوبی شد.

مطلب فوق ماحصل گفته های من میباشدکه درجلسه هم اندیشی رولکوبی درانجمن کوهنوردان مطرح شده است ودر وبلاگ انجمن درج گردیده است.البته ناقص است.

 قصد ایرادگرفتن ازنوع ارائه گزارش جلسه رادروبلاگ انجمن ندارم همین که این جلسه برگزارشده است خودش کلی میتواندکمک حال سنگنوردی باشد ایرادهای نوشتاری رابه راحتی میتوان بایک توضیح رفع ورجوع کرد.حالاشایدبیان من در آنجاکامل نبوده یامنشی محترم درست یاداشت برداری نکرده است بنظرمن اصلامهم نیست.

من تاروزی که بتوانم سنگنوردی کنم دراشاعه فرهنگ رولکوبی تلاش خواهم کردزیرا اثرات مثبت گسترش مسیرهای رولکوبی شده را درسنگنوردی ایران دیده ام. قبل ازرولکوبی اولین مسیرها (اوسون،پاکلبه ودرانتظارآلن)توسط بابک کیان پوردرکرمانشاه (سال72)درجه 5/11برای سنگنوردان یک رویابود.وبعد ازرولکوبی مسیرهای ماشاالله،ایرانگیت وصفحه توسط مربیان فرانسوی به یک مرتبه سنگنوردان ایران خود را درکلاس 5/12و5/13دیدندوهرچقدرمسیرهای رولکوبی شده زیاد میشدکلاس صعود سنگنوردان ایران نیز ارتقاءمی یافت همین حالاهم ازدیادمسییرهای رولکوبی شده میتواندبنفع سنگنوردی باشد.شماکه مدام قوانین محدودیت رولکوبی درکشورهای خارجی رامطرح میکنیدآیا آماری ازتعداد مسیرهای رولکوبی شده درآنجارا می توانید ارائه دهیدیقین دارم که یاهیچ اطلاعی نداریدیا اگرهم دارید بنفع خودتان نمی بیند که مطرح کنید.اما من که حوصله دارم بعرض شما میرسانم دروبلاگی خواندم که دراطراف شامونی 250منطقه سنگنوردی وجود دارد که درهرکدام از آنها 450مسیررولکوبی شده است میدانیدوقتی به ماشین حساب بزنید چه رقمی بیرون می آید112500 اگرازدرجه 5/5تا 5/15dرا 30درجه حساب کنیم میدانید برای هردرجه چندمسیررولکوبی شده وجود دارد؟3750مسیر.درایتالیا یک منطقه بنام آرکو وجود دارد که درآن 3366مسیر رولکوبی شده است.ازشمامنتقدین محترم رولکوبی یک سوال دارم.بنظرشما تعدادتمام مسیرهای سنگنوردی ازمصنوعی،دیواره ای و رولکوبی شده در ایران چند عدد می تواند باشد؟لطف کنید برای اطلاع خوانندگان محترم پاسخ رابصورت کامنت بنویسیدیقین دارم که اختلاف بسیارزیاد است.

بحث چالابه راکه درانجمن مطرح کردم دقیقا به این صورت بود.

من سالها است که درکرمانشاه ندیده ام پنجاه نفرسنگنورددورهم جمع شونداماایجادمنطقه سنگنوردی چالابه این انگیزه را درسنگنوردان کرمانشاهی ایجادکرده که هر روزتعطیل درآنجا جمع شوند وبرای صعود مسیرهاتلاش کنندمن به این میگویم توسعه سنگنوردی.ابدا ارتباط چالابه باپیشرفت دیواره نوردی رامطرح نکرده بودم.هرچندکه یک قسمت ازتمرینات دیواره نوردان برای صعود مسیرهای بلند روی مسیرهای رولکوبی شده انجام می شود.

در رابطه بامطرح شدن دودهه رکود دیواره نوردی ایران اصل نظراتم بشرح زیرمیباشد.

دراوایل دهه 70که ایجادمسیرهای رولکوبی شده رو به ازدیاد بود انتقادات کور وتخریبهای دیواره نوردان سنتی باعث شدکه خیل مشتاقان صعودهای سخت راه خود را ازدیواره نوردی جدا کنندودو دهه دیواره نوردی ایران هیچ فعالیت شاخصی را بخود نبیند اگردیواره نوردان سنتی میتوانستند یک ارتباط منطقی را باخیل مشتاقان صعودهای ورزشی ایجاد کنندشاید الان وضع دیواره نوردی ایران بگونه دیگری بود البته خیلی از این منتقدین بعد ازگذشت بیست سال شروع کردند مسیرهای خودشان را رولکوبی کردند.حالاهم عرضم به دلواپسان نسلهای آینده ومحیط زیست این است که پا جای پای دیواره نوردان سنتی نگذارید.دغدغه محیط زیست فقط دغدغه شما نیست بلکه یک دغدغه همگانی است سعی نکنید خود راصاحب این گفتمان قلمدادکنید ماننددیواره نوردان سنتی درمواجه باپدیده رولکوبی کور عمل نکنیدباتخریب شخصیت افرادراه بجایی نخواهید بردیک وقت بخود خواهید آمد که می بینید بعد ازگذشت بیست سال هیچ کاری نکرده اید وجماعت دریل بدست درمباحث زیست محیطی ازشماپیشی گرفته اند آن وقت اگر من زنده باشم مجبور میشوم که پست افرادی که باید شرمسار باشندرابرای شما بنویسم(اشاره به یکی ازپستهای همین وبلاگ)اگر دراین راه صداقت دارید ازتجربیات پیشینیان درس بگیریداگرمطرح میکنید دیواره بیستون ثبت جهانی شده است مستندات ارائه دهید برای جلب توجه سنگنوردان به درشت گویی نپردازیدالبته عدم ثبت جهانی دیواره بیستون دلیل نمی شودکه فعالیتهای بی رویه درآنجا آزادباشداعمال مدیریت وضابطه میتواند درفعالیتهای سنگنوردی بسیار سودمند باشد.اگرمطرح می کنید دیواره بیستون توسط دریل بدستان سوراخ سوراخ شده است بایدآمار وسند ارائه دهیدبنویسیدچند مسیرمولتی پیچ توسط چه کسانی دردیواره بیستون ایجاد شده است.حرفهای یامفت هیچ اعتباری برای شمابه ارمغان نخواهد آوردبجز اینکه دغدغه های زیست محیطی شما را اگرواقعی باشدبه فنا بدهد.شما را ارجاع میدهم به پست آقای شفقی دررابطه با رولکوبی مستند نویسی را از ایشان یاد بگیرید. بنده بعنوان یک نفر که دراین حوضه مشغول فعالیت هستم خودم راموظف می دانم تمامی فعالیتهایم رابا استانداردهای روز دنیا منطبق کنم چه از نظر فنی چه ازنظر زیست محیطی وتنها مرجعی راکه دراین راستا برسمیت می شناسم فدراسیون کوهنوردی ج.ا.ا.میباشدوخودم را ملزم به رعایت تمامی دستورالعملها وروشهای جاری فدراسیون میدانم.ودرآخرخطابم به آنهایی است که می گویندشما درخود یک رسالتی دیده اید که برای سنگنوردان مسیر ایجاد کنیدبله ما درخود رسالت دیده ایم همچنان که شما درخودتان رسالت دیده اید که دلواپس سنگها ونسلهای آینده باشید.

  
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ۱٠:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٦/٥
تگ ها :

این روزها.

این روزها هواگرم است اماهنوزمیشودازسنگنوردی لذت بردولی کاررولکوبی مسیرهای چشمه سهراب درگرماسخت وطاقت فرسامیشودبهمین خاطرادامه کار را به فصل پائیزموکول کرده ایم.عددمسیرهای چشمه سهراب به 64رسیده است خیلی امیدواریم که باهمت سنگنوردان تعدادمسیرهابه 300برسدوچشمه سهراب تبدیل به یک سایت سنگنوردی کشوری شود.لازم به ذکراست که تعدادزیادی ازسنگنوردان دررولکوبی مسیرها نقش داشته اند.بزودی تمام اطلاعات مسیرها را دراین وبلاگ درج خواهم کرد.

تصاویردرادامه مطلب.

ادامه مطلب   
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ۱٠:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٤/۱
تگ ها :

برای حسن جوادیان.

شایدبرای نوشتن درباره حسن جوادیان کمی دیرباشداماازهمان چندروزاول حادثه فوت زنده یادجوادیان به فکراین بودم که مطلبی درباره بزرگواریهای این عزیزسفرکرده بنویسم.بجرات میتوانم بگویم  این چندروزجزسخت ترین دوران وبلاگ نویسی من بوده است دائم باخودم فکرمیکردم چه بایدبنویسم که بتوانم حق حسن جوادیان رابجابیاورم.بایدبنویسم سنگنوردتوانمندی بودخب این ازواضحات بود.بایدبنویسم که اخلاق مداربودخب این هم ازواضحات بود.دراین دوران که کوهنوردی وسنگنوردی دارد تبدیل به یک کاراقتصادی میشودمگر میشود ازعاشقی حسن چیزی نوشت.مجبورشدم به عقب برگردم خیلی عقب وهرآنچه برخورد را باایشان داشتم مرور کنم بلکه بتوانم چیزی ازقلم افتاده باشد راپیداکنم که بابیان کردن آن گوشه ای ازمحاسن این بزرگوار رامطرح کرده باشم.واقع امر این است که چیزی رانتوانستم پیداکنم هرچه بود رادیگران بسیارزیبا بیان کرده بودند.فقط یک نکته کوچک اما ارزشمند راپیدا کردم فکر میکنم بابیان این نکته بتوانم کمکی کرده باشم به آشکار شدن گوشه ای از محاسن ناپیدای اخلاقی والبته توانمندی این عزیز.شایدحدود دو ساعت ازآن اتفاق ناگوارگذشته بود که مطلع شدم وبلافاصله با آرش فرنگ تلفنی حرف زدم  یادم است درجواب سوال من که پرسیدم چه کسانی آنجا بودندپاسخ داد زیادبودیم.زیاد.این دوبار زیادگفتن راخوب یادم است.حالا که به سالهاقبل برمیگردم می بینم  مدتها بود  دراین شهر کسی توان جمع کردن تعدادزیادی سنگنورد رابدور خود نداشته است.حسن جوادیان یکی ازمعدود سنگنوردانی بود که هنر جمع کردن جامعه سنگنوردی را داشت. درمرداد93هم درسایت کوهنامه عرض کرده بودم که او موتور محرک سنگنوردی کرمانشاه است و البته یک سنگنورد الهام بخش.میدانم هرچه بخواهم درباره او بنویسم تکرار مکررات است.امایقین دارم اگراین اتفاق ناگوار نمی افتاد سنگنوردی کرمانشاه درقسمت تنوع،کمیت،کیفیت مسیروکثرت مناطق سنگنوردی سربه آسمان می سائید.شایدبعد ازفروکش کردن غصه هایمان تازه متوجه شویم چه اتفاقی افتاده است.

  
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ٩:۳۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۳/۱٠
تگ ها :

آقای ریاحی الان وقت خالی کردن میدان نیست.

باسلام.آقای ریاحی عکسهای اخیر شما شایددارای ارزش هنزی زیادی باشند.اما صادقانه عرض کنم برای ما راضی کننده نیست .چه اتفاقی افتاده است که شما ازکوهها پائین آمده اید.وبه کوچه های فیض آباد پناه برده اید.این آن چیزی نیست که ما از شما انتظار داریم.

درود برآقا مرتضی عزیز..این نظر لطف و بزرگواری شماست...با اجازه شما کمی به خودم مرخصی دادم...ممنونکه به فکر شاگردتان هستید..برقرار باشید.

نوشته بالابصورت یک کامنت وپاسخ درفیسبوک آقای ریاحی بین بنده وایشان رد وبدل گردید.خب بدی خیلی ازما این است که ازنوشته ها وعکسهایمان میشود به حال وروزمان پی برد.وقتی که دوپست آخروبلاگ آقای ریاحی(شاودالان)به روز نشدن وبلاگ ،واین پاسخ آخر راکنارهم قرار دادم متوجه شدم که رنجش آقای ریاحی عمیق ترازاین حرفها است.چرا؟چون ازهمان پست پیچکهای وبلاگ ایشان دستگیرم شد که نامبرده ازچیزی دلخوراست.واین دلخوری باعث شده است که ما ازآن پستها وعکسهای صاف وزلال ایشان محروم شویم.آقای ریاحی بدونه مقدمه میروم سراصل مطلب.مثل روز برایم روشن است که ازچه چیزهای رنجیده خاطر هستید اگرازشما میخواهم که  میدان راخالی نکنید بخاطر این نیست که به زور بازوی شما نیازمندهستیم.بخاطراین نیست که شما تمام ابعاد آشکاروپنهان کوهنوردی این شهر رامی شناسید.ویااینکه فکر کنید ماقصد یارکشی داریم.خیرآقای ریاحی هیچکدام ازاینها نیست.آقاحسین شماومعدود افرادی درکوهنوردی این شهرخواب بعضی ازبدسرشتان راآشفته کرده اید.میدانید چرا؟جوابش خیلی ساده است.صداقت.چیزی که این روزها کوهنوردی شهر ما بشدت به آن نیازمند است وبعضی هابشدت ازآن گریزان هستندوهرآنچه درتوان دارند رابکارخواهند بست تاکوهنوردان صادق رایک به یک ازمیدان بدرکنند.وشماهم ازاین قاعده جدا نیستید.آقای ریاحی شمابااعتبارصادقانه ای که درعرصه کوهنویسی مجازی کسب کرده اید میتوانید درخیلی ازمعادلات کوهنوردی این شهر اثر گذار باشید واین آن چیزی است که تبدیل به کابوس بعضی از افراد شده است.آقای ریاحی یقین داشته باشید کوتاهی امروز پشیمانی فردا را بدنبال خواهد داشت.خیلی از وقتها مانمی توانیم فقط برای دل خودمان کوه برویم.درضمن مرخصی رفتن حق شما است اما این کارشما خود زنی برای فرار ازخدمت درشرائط سخت است.ودرآخر اینکه میدانم خیلی ازوبلاگ نویسان گرامی وبلاگ شاودالان رامی شناسندازهمه شما بزرگواران تقاضا دارم  بهر صورت ممکن که صلاح میدانید آقای ریاحی راتشویق کنیدکه وبلاگ شاودالان رامجدد راه اندازی کند.

 

  
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ٥:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱٠/٢٤
تگ ها :

توضیحات تکمیلی پست چشمه سهراب.

بعدازدرج پستی مربوط به منطقه چشمه سهراب یک کامنت توسط دوست خوبمان جناب آقای مسعود یاوری برای اینجانب ارسال گردیدنظربه اهمیت موضوع لازم دیدم که عین کامنت را برای رفع نواقص پست خودم دراینجامنتشرکنم.

ba arze salamo khaste nabashid zekre chand nokte dar movrede tarikhcheiemantegheie Cheshme Sohrab khali az lotf nist: dar sale 80 aghaie hasan Hasan Javadian bad az anjam yek barnameie shenasaie va pei bordan be potansilhaie in mantaghe eghdam be goshayeshe 2 masir nemoodand ke dar an zaman be dalile bode masafat va dar ekhtiar nabudane vasileie naghlie shakhsi edameie kar natamam mand. Ama dar sale 87 ishan be hamrahe injanb, Amir Bagheri va Victor Amiri eghdam be edameie kar natamame ghabli kardand va 3 masire digar be in majmooe ezafe shod ke moteasefane be dalile asib didegie aghaie javadian dar heine kar dar hamin mantaghe bare digar kare goshayesh natamam mand va bad az behboodi ishan be dalile nazdiktar boodane mantagheie Chalabeh in mantaghe ra dar ovlaviate karie khod gharar dadand va badaz etmame kare goshayesh dar chalabeh ishan dar sale 92 dobare kare goshayesh dar cheshme sohrab ra ba goshayeshe masire LALEH az sar greftand. Va dar sale 93 in mantaghe,hamzaman ba avalin dovreie kelashaie divare navardie emen, tavasote aghaie javadian be fedrasion moarefi shod ke nazare ishan movrede esteghbale morabiane faransavi gharar greft. Dar payan ja dare ke az ishan be khatere tamame zahamaty ke keshidan tashakor konam,va shayane zekre ke in tashakor na faghat bekhatere kare goshayeshe masire, balke ishan masirhaie ba keifiati ham goshayesh kardan,na tanha kare ishan kamiat dashte balke kamiiate hamrah ba keifiat bude,va in keifiat dar kare ishan natijeie salha zahmat va momaresat dar kare sangnavardie, be tovri ke ishan aksare masirhaie sathe balaie shahreman (5.13d jahangate be onvane mesal) ra be onvane nafare aval sood kardan, va hamin tajrobeie soodhaie daraje bala va salha sangnavardi dar balatarin sathe iran poshtvaneie in bozorgvar dar goshayeshe masirhaie ba keifiat hastesh, va shahede in modaa soode masire ejbar ba darajeie sakhtie 5.13c hast ke ishan sale gozashte pas az modati doori az sangnavardi anjam dadan.khoda negahdaresh bashe. Ba tashakor.

 

 

  
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ٩:٠٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٩/۱٠
تگ ها :

یک دنیا سنگ.یک عالمه مسیر(چشمه سهراب)

سالهای سال بودکه ازجاده کرمانشاه سنقرترددمیکردیم وهروقت به روستای چشمه سهراب میرسیدیم بامشاهده آن همه سنگ دلمان غش میرفت.وافسوس ازاینکه چرابخاطر طولانی بودن مسافت کسی مایل نیست برای سنگنوردی به اینجا بیاید.البته آقای حسن جوادیان سال80دوسه تایی مسیر را درچشمه سهراب کارکرده بود.من ومحسن هم سال 90یک مسیر درغارآوازا کارکردیم ولی بیشترجنبه تفریح داشت تاسنگنوردی.تااینکه دربرنامه های جدیدفدراسیون بنام توسعه مناطق سنگنوردی این قسمت موردتوجه واقع شدودوکلاس بولتینگ درچشمه سهراب برگزارگردید.درکلاس مباحثی در رابطه باتمرکز مسیرهای سنگنوردی دریک منطقه کوچک باقابلیت دسترسی سهل وآسان مطرح شدواینکه این منطقه برای تبدیل شدن به یک سایت سنگنوردی عالی تمام فاکتورها را دارا میباشد.واین مباحث ذهن سنگنوردان کرمانشاه رابه این سمت سوق داد.وجود5اشکفت(فرو رفتگی)9دیواره با ارتفاع متفاوت این ظرفیت رابوجود آورده است که بتوان حداقل 150مسیر رادریک عرض به مسافت1000متررولکوبی نمود.دربعضی ازقسمتهاماشین تاکناردیواره میرود و بیشترین مسافت پیاده روی برای دسترسی 20تا30دقیقه میباشد.تنوع مسیرها برای گشایش درجات مختلف بسیاربالا میباشدواینکه حالامنطقه چشمه سهراب برای مایک هدف است.درمورخه 6/30و7/7دومسیر را به ارتفاع 30و25مترتمام کردیم و14مسیر دیگر رانشان کردیم.اعضاشرکت کننده دربرنامه محسن هدایت.پویا آزادانی.مرتضی زارع.اطلاعات مسیرهای موجود را درپستهای آتی بعرض خواهم رساند.مسیرهای آماده برای صعوددرمنطقه 26عددمیباشد.(روستای چشمه سهراب درکیلومتر19جاده بیستون سنقر واقع گردیده است)

تصاویر درادامه مطلب.

ادامه مطلب   
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ۱۱:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٩/٧
تگ ها :

خداحافظ تابستان گرم.

وقتی که روز دوم مهر هنگام سنگنوردی نوازش یک نسیم خنک را احساس کردیم متوجه شدیم که تابستان گرم امسال هم دارد به پایان میرسد.گرم بخاطر اینکه این ایام یک روز درمیان ساعت چهاربعدازظهر برای سنگنوردی کردن درقسمتهای سایه باید یک مسیری را زیرتیغ آفتاب پیاده طی میکردیم.به همین خاطرگرما راباتمام وجود احساس میکردیم.برگردیم به اول فصل تابستان یک تیم هفت نفره جمع شدیم وباهم قرارگذاشتیم که نود روز تابستان رابه سنگنوردی وتمرینات مرتبط اختصاص دهیم.(محمد،پویا،ناصر،آرش،احسان،حسین ومن)همان روزهای اول همگی به این نتیجه رسیدیم که حسین سنگنورد نمیشود.ماه اول همه چیزمرتب بود.تیم قبراق ،تمرینات مرتب و بدونه وقفه انجام میشد.یک مرتبه آرش خودش راگرفتارپایان نامه ارشدکرد.ناصرهم انگارمنتظربود که یکی جاخالی کند گفت میروم زیارت رفت درآنجا ازناحیه دست دچار سوختگی شدبرگشت وبعد ازخوب شدن دستش مجدد بارسفر وزیارت رابست.دراین بین که تیم مرتب دچار ریزش میشد فیل پویا یاد پرواز و پاراگلایدر کرد و گفت میخواهم بروم آموزش پرواز هرچه گفتیم بابا بیخیال. دست بردار.آخه مگه نمی بینی توی این پرواز چه خبر است ببین چقدر حادثه ومصدوم دارند.آقابخرج این آدم نرفت که نرفت.فکر کنم  هفته سوم آموزش بودکه افتاد ویک انگشت پای راستش ترک جزیی برداشت.باورتان میشود !همه ما خوشحال شدیم که دچار این حادثه شده است!خب یقین داشتیم میرفت کلی هزینه میکرد چترمیخرید واین بار می افتاد وبه کل ازبین میرفت.حدود نیمی ازفصل گذشته بود و60%تیم ریزش کرده بود  ما هم تصمیم گرفتیم که برنامه را تا آخر ادمه دهیم .ازاول تابستان تا دوم مهرتوانستیم40برنامه سنگنوردی را اجراءکنیم.حالا دیگر احسان بقول این پروازی ها سولو شده است ویک سرطناب قابل اعتماد میباشد.محمدخوب تلاش کرد  ذره ای کم نگذاشت.حدود 10کیلو از وزنش راپائین آورد اگرتاآخر امسال دوام بیاورد یقین دارم که نتایج خوبی بدست خواهد آورد.ودراین میان من مانده ام بایک دنیا خوشی یک عالمه دوست وهمطناب خوب که هرسال به تعداد آنها افزوده میشود.همیشه سلامت باشید.

تابستان

نفرات از راست.آرش.پویا.حسین.محمد.خودم.احسان.ناصر.

  
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ۱۱:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/٥
تگ ها :

ترمیم مسیر.

نمیدانم چرادربعضی ازمسیرها که کار کردیم مرتکب اشتباهاتی شدیم.مثلابجای کارگاه زنجیرازیک بولت وتک حلقه استفاده کردیم.یادربعضی ازطولهافاصله میانی هارا زیادگرفتیم یابجای زنجیرنمره 10از زنجیر8استفاده کردیم.نمیدانم کج سلیقگی بخرج دادیم یاناخن خشکی؟ یا  بحساب اینکه دراین قسمت درجه مسیر پائین است فاصله میانیها را زیاد گرفتیم.خب این ایرادهابایدرفع ورجوع میشد.روزهای سوم،دهم وهفده مرداد رابه ترمیم مسیرهای تداوم،آذرخش،پارسا ،روئین تن،پشه کش وهوک راست اختصاص دادیم وترمیم مسیرهابشرح زیرانجام گردید.

مسیرروئین تن اضافه نمودن دوعددمیانی درمرحله اول ویک کارگاه زنجیر.

مسیرتداوم تعویض یک کارگاه زنجیرنمره8وتک حلقه بادوکارگاه زنجیرنمره 10.

مسیرپشه کش اضافه نمودن دومیانی به مرحله دوم مسیر.

مسیرآذرخش تعویض یک کارگاه زنجیرنمره8وتک حلقه بادوکارگاه زنجیرنمره 10وبازنمودن5عددرول اسپیت وکارگذاشتن5عددبولت درمرحله اول مسیر.

مسیرپارسابریدن18عدد رولp درمرحله اول وکارگذاشتن 11عددبولت.

مسیرهوک راست اضافه نمودن 3عددبولت (مرحله اول1عدد)(مرحله سوم2عدد)تعویض کارگاه مرحله اول سوم وچهارم.لازم به ذکراست که کارگاههای تعویضی درمسیرهوک همگی دارای زنجیرنمره10بودکه بعلت پائین بودن کیفیت روکش گالوانیزه شروع به زنگ زدن کرده بودند.درضمن مسیرپارسا توسط آقایان شیپوری وکرمی گشایش شده است.وتمام کارگاههابابولت10و12کارگذاشته شد.

ادامه مطلب   
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ٤:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٥/۱۸
تگ ها :

روزهای گرم.

روزهای گرم وخاک آلود این شهر  دمار از روزگارمان در آورده است.سنگنوردی کردن درمحضرگرما وریزگردهاهم عالمی دارد.مصرف پودرمان چندبرابرشده است.علاوه براینکه به دستهایمان پودرمیزنیم کلی پودرهم بایدبه سر وگردنمان بزنیم تاقطرات عرق روی پیشانی وپشت گردنمان رامهار کنیم(مزاح)اما ازشوخی در رفته درحین تلاش روی مسیرهای جدی قطرات عرق روی پیشانی وپشت گردن کلی اذیت میکندازداستان سنگنوردی کردن درگرما که بگذریم حکایت تمرینات دویدن هم خودش داستانی دارد.مثل فصل زمستان که برای برنامه های روزهای جمعه بایدوضعیت هوا راچک کنیم این ایام هم همین حکایت راداردهر روزیک چشم به آسمان داریم ویک چشم به گزارشات هواشناسی که ببینیم ریزگردها تاکجا پیشروی کرده اندآیا میشودیک برنامه ساده دویدن را اجراء کردیا خیر؟امابقول یکی ازدوستان پوست ما کلفت تر از این حرفها است.هرچندکه خیلی اذیتیم.اما  برنامه سنگنوردی نبایدبخاطر این حرفها زمین بماند.تا الان که دوام آورده ایم.حالاتا بعد خدا بزرگ است.این ایام دراینجاکمترمینویسم فعالیتهایمان تکراری است ازسالن بیرون زده ایم هفته ای سه جلسه کارباوزنه وهوازی داریم.هفته ای سه جلسه روی مسیرهای اسپرت کارمیکنیم جمعه ها هم مسیربلند داریم.اگرعمری باشدتاآخرتابستان برنامه ما این است.البته فضای مجازی رابطورجدی پیگیرهستم.ممنون دوستان بزرگوارسایت کوه نامه هستم که باتلاش های مستمرشان این قسمت ازکارمارا راحت کرده اند.همیشه سلامت باشید.

تصاویردرادامه مطلب.

ادامه مطلب   
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ۱۱:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٤/٢۳
تگ ها :

ساعت3بامداد.

جمعه 93/3/2هوا برای صعودمسیرهای دیواره بیستون هنوز خوب بوداما برای گشایش مسیرنه وگرماکمی آزار دهنده.ازابتدای بهاردرگیرگشایش مسیرنوتاش بودیم میدانستیم ازاواسط خردادگرما تکان میخوردبهمین خاطرتصمیم داشتیم درتاریخ فوق کارمسیر راتمام کنیم.تمام بارها رابه آخرین کارگاه انتقال داده بودیم حدود80یا90متر ازمسیرباقی مانده بود.قرار داشتیم که خیلی زود خودمان رابه ابتدای کار برسانیم بهمین خاطرساعت 3صبح ازکرمانشاه حرکت کردیم سبک وسریع مسیرگرده رادرتاریکی صعودکرده و وقتی به ابتدای مسیررسیدیم خورشید درحال طلوع کردن بود.محسن وپویامرحله هفتم مسیر راصعودکرده ومحسن باکوبیدن اولین میخ گشایش مرحله هشتم راشروع کرد.ازپایین (کنارجانپناه هری رست)محسن رانگاه میکردم حرکتش کندبودخیلی باشکافها کلنجار میرفت.مدام بالاوپایین میرفت وچپ وراست راچک میکردبرحسب شناختی که از او داشتم شک نداشتم که این قسمت ازمسیرخیلی خوب نیست.بابیسیم با اوحرف زدم ازپوک بودن سنگها شاکی بودووقتی ازوضعیت ظاهری مناسب سنگها برایش میگفتم(دیدمن ازپایین)جواب میدادکه درست است ظاهر سنگهاخوب است اماباچکش که ضربه میزنی اصلاصدای خوبی نداردوبرای کارگذاشتن بولت جای خوب بسختی پیدامیشود.ماحصل 7ساعت تلاش 40مترگشایش بودوقتی که محسن کارگاه انتهای مرحله هشتم راکار گذاشت مقداری بسمت بالاصعودکردوگفت که ادامه مسیربه صلاح نیست سنگهاناپایدار و برای کارگذاشتن میانی مناسب نیستندبعد ازمشورت تصمیم براین شدکه انتهای مسیرهمان جاباشد.واین شدحکایت مسیرنوتاش ماحصل 9روزتلاش280مترگشایش ویک مسیر8مرحله ای ازکاردرآمد.اطلاعات مسیربشرح زیرمیباشد.

مرحله اول        40متر     5/8           میانی پنج عدد(بولت)

مرحله دوم       25متر     5/10b        میانی پنج عدد

مرحله سوم     42 متر     a1            میانی بیست عدد

مرحله چهارم    42متر     5/11b        میانی سیزده عدد

مرحله پنجم     40متر    5/11c         میانی دوازده عدد

مرحله ششم   15متر   5/8             میانی چهارعدد

مرحله هفتم    40متر   5/11d          میانی سیزده عدد

مرحله هشتم  40متر   5/12a          میانی دوازده عدد

تصاویردرادامه مطلب.

ادامه مطلب   
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ۱۱:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۳/٢٧
تگ ها :

اشخاصی که بایدشرمسارباشند.

اجازه میخواهم ازمسیرهوک راست دردیواره سرطاق شروع کنم مسیری که دراوائل دهه 70توسط من ومحسن گشایش شد.حتماازویژگیهای مسیرهای آن زمان اطلاع داریدپیچهای 8و10 ،صعود مصنوعی،استفاده ازمنقارهاوبلوکها و از این حرفها...بگذریم.درآن سالهایواش یواش درجات صعود درحال بالا رفتن بودخیلی ازمسیرهای مصنوعی قدیمی بصورت طبیعی صعودمیشد و تقویت کارگاهها ومیانیهابطورجدی بایدموردتوجه قرارمیگرفت.اما مرد می خواست که وارداین عرصه شود.مرد می خواست یک طنابچه یایک پیچ 8را دریک مسیربازکند ویک بولت بجای آن کاربگذارد.گشایندگان مسیرهای قدیمی تعصبات خاص خودرانسبت به مسیرهایشان داشتند به همین دلیل کسی مایل نبودکه برای ترمیم مسیرها اقدام کنداما مسیرهای قدیمی بامیانیهای فرسوده همچنان صعودمیشد.سال84بودکه مسیرهوک توسط چندتن ازسنگنوردان صعودشدوهمان موقع آقای جوادیان به ما گفت که فلانی قسمتهای مصنوعی مسیربراحتی بصورت طبیعی صعودمیشود.چرا این مسیر راترمیم نمیکنید؟ماهم بلافاصله این کار را انجام دادیم.خوب خاطرم است که اولین کارگاه زنجیر رادردیواره سرطاق ماکارگذاشتیم.خوب خاطرم است که چه پیغامهای برای مامی فرستادند.یکی میگفت آقامگراین میخی که ما زده ایم چه ایرادی دارد20سال است که رویش فرود میرویم حالااینها آمده اندچندمترآنطرف تر زنجیرگذاشته اندمگراینجا کارگاه مکانیکی است.آقاخیلی نامردی کردند.خیلی پشت سر ماحرف زدند.خودشان هم جرات نداشتندجلو بیایند وحرف بزنندیک عده ناآگاه را طرف مامیکردند.آقابخدا9سال پیش گفتیم مسیری که میخواهد برای صعود عموم سنگنوردان گشایش شودبایدایمن باشد.بخرج این جماعت نمی رفت که نمی رفت. خب البته ماهم دلگرم بودیم به نگاه ونظرتعدادی سنگنوردجوان وفهیم کارخودمان رامیکردیم.وشروع کردیم به گشایش مسیرهای ایمن.حالادرسال93چه اتفاقی افتاده است.کلاس دیواره نوردی ایمن بامربی فرانسوی برگزارشده است.حدود3یا4هفته پیش دربیستون بودیم.یاخدادرست می بینیم!!یک تیم واردمسیرگرده میشودو مسیر راترمیم میکند.یاخداچه اتفاقی افتاده است.ترمیم مسیرقدیمی!کارگذاشتن میانی وکارگاه زنجیر.آنهم درمسیرگرده!مسیری که ازبس ساده است نوددرصدصعودکنندگان ازطناب استفاده نمیکنند وبرای سنگنوردان کرمانشاهی بسیارعیب است که درمسیرگرده طناب بریزند.البته برداشت خودمن این است که آقایان نیکروش ومرادنژادهدف گذاری مناسبی رادرانتخاب مسیرگرده داشته اند.ازیک مسیرساده شروع کرده اندکه جماعت متوجه شوند مسیرهای ساده هم بایدایمن باشد.خیلی مایلم نظراساتید رابرای ترمیم مسیر گرده بدانم.خیلی مایلم بدانم ازنظربعضی افرادخاص درکرمانشاه کارنامبردگان بالادرست بوده است یاخیر؟خیلی مایلم بدانم آن کامنت گذاری که برای بنده نوشته بود آقا مرتضی نصب کارگاه زنجیر درمسیراسکندرتوسط شمااشتباه است برای این آقایان چه مینویسد؟واینکه افرادی که درتمام این سالهابه ما انتقاد داشتندبابت کارگاه،بولت وغیره حالاشرمسارهستندیاخیر.ودرآخرخطابم به بعضی ازافراد است میدانم که این پست رامیخوانیدسالهاجفاکردیدسعی نکنیدگذشته ناپاک خودراتطهیرکنیددورنیست که دست من وشما ازاین دنیاکوتاه شودباورکنیدسخت نیست یک حلالیت خواهی وطلب بخشش بابت تمام اشتباهات گذشته چیزی ازشما کم نمیکندبلکه کلی هم منزلت شمارابالا میبرد.درهرصورت ازماگفتن ازشمااجراکردن یانکردن.راستی یک ساعت قبل ازنوشتن این پست درصفحه فیسبوک دوست خوبمان آقای فرازنیکروش خواندم که مسیرقراگاه راترمیم کرده اند.خیلی مایلم بدانم نظرآقای باقرعیوضی دراین موردچیست؟آیاایشان باترمیم مسیرهای قدیم ازقبل موافق بوده اندیااینکه به تازگی به این نتیجه رسیده اند.البته ظاهرقضیه این است که خیلی ازدوستان مابعدازاین کلاسهامتحول شده اند.فقط همین.درضمن حالا که این ترمیم هاشروع شده است خیلی بهتر است بزرگوارانی که زحمت میکشندازاعمال سلیقه های شخصی درترمیم هاخود داری کنندخوب است همان مطالبی که درکلاسها گفته شدالگوقرارگیرد.یکسان بودن ترمیم ها درآخرنتایج خوب وقشنگی بهمراه خواهدداشت.خوب است که دوستان فدراسیون نیزالزام رعایت الگوی یکسان رادرترمیم به هیئت کرمانشاه ابلاغ کنند.حالافرض کنیددرجشنواه امسال جماعت سنگنوردخارجی بیایندومشاهده کنندیک کارگاه زنجیر6است یکی10یک کارگاه بولت 12داردویکی نداردیقین دارم که اصلاقشنگ نیست.این ایام دربیستون مشغول گشایش مسیرنوتاش هستیم150مترازمسیرراکارکرده ایم.

  
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ٤:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٢/۱۳
تگ ها :

آقای نوتاش ماراتحت تاثیرقراردادی.

 اجازه میخواهم یک خاطره از آقای نوتاش برایتان تعریف کنم.چند روزپیش بودکه یک جلسه دردفترکارمدیرکل اداره ورزش استان هماهنگ شده بود برای تحویل مدارک شرکت کنندگان دردوره دیواره نوردی ایمن دراین جلسه ریاست محترم فدراسیون جناب آقای نوتاش مربیان فرانسوی ودیگردست اندرکاران حضورداشتندهنگامی که برابرساعت اعلام شده قراربود داخل دفترمدیرکل شویم دفتردارمدیر اعلام کردکه چنددقیقه بیرون باشیدیک جلسه کوچک هست وبعد شما(سنگنوردان)داخل شویدخوب ماهم رفتیم نشستیم اما دفتردار به آقای نوتاش گفت شما بفرمائید داخل ولی ایشان جواب دادندکه من داخل کاری ندارم همین جا پیش این سنگنوردان می نشینم تاباهم به داخل برویم وآمدکنار ما نشست.فکرکنم که حدود50دقیقه باهم حرف زدیم آنجا بود که متوجه شدم این مردازجنس سنگنوردی است.برای سنگنوردی است.وباسنگنوردی است.آخرمیدانیدافرادزیادی هستندکه سالهای سال است مشغول سنگنوردی میباشنداماازجنس سنگنوردی نیستند.اماافرادی هم هستندکه سالها است  سنگنوردی نمی کننداما ازجنس سنگنوردی هستند.آقای نوتاش نمیخواهم به محاسن حضور این دومربی فرانسوی درایران بپردازم که خود پست مفصلی رامی طلبدفقط همین رابگویم که بیان بعضی مطالب درکلاسها آغاز فروپاشی تفکرات پوسیده را کلیدزد.بهتراست که دیگر واردجزئیات نشوم.آقای نوتاش میخواهم بعرض جنابعالی ودیگرهمراهان وهمفکران شمابرسانم که تمامی سنگنوردان صادق وزحمتکش قدردان زحمات شماو دیگر دست اندرکارن برگزاری این کلاسهاوجشنواره بیستون هستندو بنظر بنده قدردانی سنگنوردان بی ادعاوزحمتکش بزرگترین دستاورد شما دراین راه میباشدامیدوارم بزودی شاهد روزی باشید که زحمات شماودیگردوستانتان ببار نشسته باشد.خب خیلی حیف میشودکه بعدازچندسال دیگرنام این مرد بفراموشی سپرده شود.تقصیرکسی هم نیست بشرفراموش کارعادت دارد که خوب وبدراباهم ازیاد ببرد.البته مادرحدبضاعتی که داریم تلاش میکنیم ازاین کارجلوگیری کنیم.آقای نوتاش باتعدادی ازدوستان تصمیم گرفتیم مسیری را دربیستون کارکنیم ودرآخراگر عمری باشداین مسیر را برسم قدردانی از زحمات شما نوتاش نامگذاری کنیم.تحفه سنگنوردی است وناقابل.

تصاویردرادامه مطلب.

ادامه مطلب   
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ۱٠:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱/٢۸
تگ ها :

سالی که نکوست ازبهارش پیداست.(دوره دیواره نوردی ایمن.پل خواب)

سال 81و82دردوره مربیگری درجه3صعودهای ورزشی وسنگنوردی شرکت کردم درهمان ابتدای مربی شدنم متوجه شدم که باسیستم آموزش رایج نمی توانم مربی خوبی باشم بهمین خاطر قیدمربی شدن را زدم وترجیح دادم که تلاش کنم شاگردخوبی باشم تایک استادبد.البته ازآن سالهاتاکنون دوستان زیادی بوده اندکه باهم سنگنوردی کرده ایم وبعدازمدتی ازماجدا شده اند واین سیستم هنوزادامه دارد دوستانی می آیندالفبای سنگنوردی راباهم مرورمیکنیم ومیروندوخدا میداندکه این وضعیت تا کی ادامه دارد.برگردم به سال 81و82ازآن سال به بعد هم درهیچ کلاسی شرکت نکردم.تا این قضیه دوره دیواره نوردی ایمن پیش آمد.اینجا دیگرداستان فرق میکردباید دراین دوره شرکت میکردیم چون 2دوره از4دوره مختص کرمانشاه بود وماهم حس میکردیم یک مقدار کمی نسبت به سنگنوردی کرمانشاه ادای وظیفه کرده ایم.بماند تابعد.مدارکمان راتحویل هیئت کرمانشاه دادیم ودرنهایت اسم ما درلیست ارسالی به فدراسیون نبود.درنهایت ما در دوره مذکور شرکت کردیم.وظیفه دارم که ازدو دسته افراد موثر دراین قضیه تشکرکنم. سپاسگذار آن دسته افرادی هستم که تلاش کردند ما دراین دوره شرکت نکنیم.چرا؟چون بسیارزیبا خود را به جامعه کوهنوردی معرفی کردند.بسیار زیبا نشان دادند که توان نگاه کردن به دوردست را ندارندوگستره میدان دید آنها ازنوک بینی شان فراترنمی رود.البته برای اینکه ذهن شماخواننده محترم نسبت به اصل قضیه روشن شودطی یک پست جداگانه به لیست اسامی دوستانم(شرکت کنندگان کرمانشاه)خواهم پرداخت وسپاس گذار تمام افرادی هستیم که بزرگواری نموده وزمینه شرکت ما در دوره مذکور رافراهم آوردند.وسالی که نکوست حتما ازبهارش پیداست.

تصاویر درادامه مطلب.

ادامه مطلب   
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ٧:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱/۱۱
تگ ها :

رودهای پرآب،زمینهای پر برکت.

سال92هم به پایان رسیدمانندتمام سالهای عمرمان پر ازسختی،خوشی وشایدبرای بعضی همراه بامصیبت ازدست دادن عزیزی.سال92به پایان رسیدوهرآنچه درکوهنوردی دیدم تلاش،کوشش وسخت کوشی بود.تمام فعالان عرصه کوهنوردی تلاشی بی مانندرابه نمایش گذاشتندودرآخراین کوهنوردی بودکه آبرومندبه مقصدرسید.حالادیگرکوهنوردان باید خودرابرای آزمون 93آماده کنند.برای تمام کسانی که قصددارندجوانمردانه دراین آزمون شرکت کنندآرزوی موفقیت را دارم.زمستان 92آسمان بسیار دست ودلبازبود.دست ودلبازی آسمان یعنی رودهای پر آب وزمینهای پربرکت.سالی پر ازسلامت وبرکت را برای مردم خوب ایران آرزومندم.وشماخوانندگان محترم سالم،سرافراز وپیروزباشید.

رود

  
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ٧:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/٢٧
تگ ها :

این روزها.

این روزهاسنگنوردی بقدری لذت بخش است که نمیتوانم بانوشتن قدروقیمتش رابرای شما توضیح دهم.این روزهافقط بناداریم صعود کنیم وصعودکنیم.این روزهاهم مثل همه ی روزهای دیگرمیگذردوفقط رفتار وکردار ما است که موردقضاوت عموم قرارمیگیرد.این روزهابازنده های دائمی بازبه میدان آمده اندتحت تاثیراعتمادبنفس این افرادقرارگرفته ام نمی دانم که چه وقت میخواهندمتوجه شوندتا آخرعمر بازنده هستنداما ایرادی ندارد این روزگاربرای بعضی ازمردمان عرصه کسب تجربه های تکراری است.واین روزها برای بازندگان چه روزگار سختی است.

تصاویردرادامه مطلب.

ادامه مطلب   
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ٩:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/٢۱
تگ ها :

آقای مشتکوب عامل این بی مبالاتی را ازهیئت اخراج کنید.وخودشماهم..

آقای مشتکوب عامل این بی مبالاتی را ازهیئت اخراج کنید.و خودشماهم ازسنگنوردان بابت این بی مبالاتی پیش آمده عذرخواهی کنید.

خبراین است بعلت عدم صدورمعرفینامه توسط هیئت استان برای دوتن ازسنگنوردان خانم جهت شرکت درمسابقات جام فجر(خانمهامیرزایی وخدادوستی)نامبردگان بعنوان تیم همدان دررقابتهای مذکورشرکت نموده اند.

شایداین سوال برای خواننده محترم پیش آیدکه چرااین پست باچندروزتاخیرمنتشرشده است.عرض خواهم کرد.بمحض مطلع شدن ازخبرفوق ازآقای الماسی دبیرمحترم هیئت استان وضعیت راپی جو شدم که ایشان پاسخ دادندپیگیرهستیم.امادرآخرین تماسی که باآقای الماسی داشتم متوجه شدم که قرارنیست عامل یاعوامل این بی مبالاتی موردبازخواست قرار گیرند.بهمین خاطرمجبورشدم که موضوع را برای قضاوت عموم درفضای مجازی مطرح کنم.

آقای مشتکوب دو سوال ازشمادارم.آیاقبول داریدکه دربرابرتمام اتفاقاتی که درهیئت می افتدمسئول هستیدیاخیر؟ آیاما کوهنوردان استان کرمانشاه میتوانیم امیدوارباشیم که رئیس محترم هیئت یک انسان پاسخگو نسبت به عملکردخود میباشدوحاضر است تمام سوالات وابهامات کوهنوردان راپاسخگوباشدیااینکه مابا  فردی طرف هستیم که خودراموظف میداند که به افرادخاصی جواب پس بدهدمثلامدیرکل اداره ورزش.نظربه دوموردفوق بنده بعنوان عضوی ازجامعه کوهنوردی یک سوال واضح وشفاف ازشما دارم هرچندکه اعتقادراسخ دارم عدم اعزام نامبردگان درهرشرایطی یک عمل صددرصداشتباه بوده است امانمیخواهم به حرف وحدیثهای که دراین مورد دربین سنگنوردان مطرح میشودبپردازم.بسیار مایلم که دلیل این کار از یک کانال رسمی به اطلاع عموم برسد.

آقای مشتکوب رئیس محترم هیئت کوهنوردی وصعودهای ورزشی استان کرمانشاه شایسته است که به این سوال پاسخ دهید به چه دلیلی برای سنگنوردان کرمانشاه (بانوان)معرفینامه صادرنشده است.

آقای زارعی رئیس محترم فدراسیون کوهنوردی یقین دارم که شما این مطلب رامطالعه میکنیدازجنابعالی تقاضا دارم به نحوه مقتضی بااین موضوع برخوردنمائید.

سنگنوردان بزرگوارکرمانشاه مطمئن باشیدباحضوربعضی ازافرادشناخته شده درکادرهیئت آینده نه چندان روشنی درانتظار رشته صعودهای ورزشی میباشدبخاطرورزش موردعلاقه خودتان هم که شده با این موضوع برخوردجدی داشته باشید.

این شرمساری(حضورسنگنوردان کرمانشاه درترکیب تیم همدان)مبارک عاملین این قضیه باشد.

ودرآخراینکه درود برشرف این دوبانوی سنگنورد.یقین داشته باشیدکه تعدادکثیری ازاعضاءجامعه سنگنوردی تا آخردرکنارشماخواهند ماند.

  
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ٤:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/۱٤
تگ ها :

کامنت دوست وبرادرعزیزم جناب آقای بزرگی وحکایت استادی ما.

از روزی که وارد فضای مجازی شده ام دایره دوستی هایم بسیارگسترده شده است بابزرگوارنی آشناشده ام که به اندازه یک دریامعرفت دارندودوستی با ایشان هرلحظه اش غنیمتی است بسیارگرانبها.گاهی اتفاق می افتدکه این بزرگوارن ازسرمحبت درپیام هایشان بنده را استادخطاب میکنندوهمیشه یک جواب رادریافت میکنند.درکسوت شاگردی راه زیادی را برای پیمودن دارم.تااینکه کامنتی بشرح زیرتوسط برادر بزرگوارم جناب آقای بزرگی برای بنده ارسال گردید.

آقامرتضی هرکسی درمسیرزندگی به جائی میرسدکه بایدباشداگرخودش رادرآنجانبیندستمگراست.ستم به خودکه وظیفه اش رابرای عبورازآنجا انجام نداده است.درحال عبورهستیم پس ایست معنی نداردشماشایسته قرارگرفتن درجایگاه مربی هستی برای ایفای این نقش فرصت چندانی نداری پس گره ای هم به مایادبده.

خب این کامنت مرا وادار کردکه به اصل قضیه بپردازم هرچند که احتمال داردبعضی از افراد هم رنجیده خاطر شوندولی چاره ای وجود نداردچقدرباید ازحقیقت فرارکنیم.آقای بزرگی عزیزنمیدانم این جایگاه استادی درشهرما( کوهنوردی)توسط کدام آدم گناهکاری نفرین شده است که هرکس به این مقام میرسدآنچنان غرق درخودبینی میشودکه دیگر هیچ چیزی جزخودش رانمی بیند.آقای بزرگی عزیزنمیدانم چرادرشهرماهرکس به مقام استادی میرسدحاضر است که هرآنچه راساخته است وسالیان درازبرایش زحمت کشیده است رانابودکندتاهمچنان استادباقی بماند.آقای بزرگی عزیزنمیدانم چرادرشهرماهرکس به مقام استادی میرسدبشدت مایل است تاقیامت استادباقی بماندوبه هیچ طریقی راضی نمیشودجایگاهش رابه دیگری بدهد.ودرآخراینکه شما خواننده محترم به یقین برای نوشته های بنده گواه وسندمطالبه میکنی.حتمابعرض میرسانم.خواننده محترم تابحال اتفاق افتاده است که ازخودسوال کنی چراگروه های کوهنوردی کرمانشاه دریک دوره زمانی یک به یک مضمحل شدندوهیچ استادی نتوانست ازاضمحلال آنها جلوگیری کند.خواننده محترم تابحال اتفاق افتاده است که ازخودسوال کنی اینهمه جوان مربی گریز چرا مایل نیستندکه به دوریک استادجمع شوند.وختم کلام.دراین قسمت کاری به گروههای کانون،بهستون وسه کل ندارم اماخودمن که عضو خانه کوهنوردان بودم درآن گروه که اساتید بزرگی حضور داشتند(عیوضی،نیکروش،مردانژاد،کریمی)چرا این اساتیدنتوانستند ازفروپاشی گروه مذکورجلوگیری نمایند.راستی این سوال که خانه کوهنوردان چرا ازبین رفت وچه برسر آنهمه لوازم فنی آمدجزء طلب ما ازنامبردگان تا ابد باقی خواهد ماندخوب است که اساتید تاقبل ازمردن بنده به این سوال پاسخ دهند.

آقای بزرگی عزیزببین کامنت شمامارا واداربه نوشتن چه مطالبی کرد.حالا اگرروزی مابه مرتبه استادی رسیدیم وزدیم همه چی راخراب کردیم دیگرگله مندنباشید.اما ازشوخی گذشته میشود استادنبود.شاگردباشیم وشاگرد هم داشته باشیم.میشودشاگردباشیم اماخدمات برجسته هم داشته باشیم.

ودرآخرخطابم به تمامی افرادی است که باعث بوجودآمدن این وضعیت درکوهنوردی کرمانشاه شده اند.اساتیدشایدعمر من یاشمابه این دنیانباشداما این وضعیتی که نه گروهی نه باشگاهی نه تشکلی وجود داردکه نوآموزان وتازه واردها راتحت پوشش قرار دهدوالفبای کوهنوردی رابه آنها یادبدهددرآینده نه چندان دورباعث بوجود آمدن آنچنان کوهنوردی افسار گسیخته ای در این شهرخواهد شدکه هیچ کس نمتواندتبعات آن راجمع کند.راستی آقای بزرگی برای یاد دادن آن گره هرلحظه که امربفرمائید درخدمتیم.البته شرطش این است که بعنوان دستمزد شماهم چیزی به مایادبدهی.عرض پوزش بابت اینکه مطالب کلی وشایدسربسته باشدویا دربعضی ازقسمتها ازهم گسیخته.


 

 

 

 

  
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ۳:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/۱٠
تگ ها :

دیواره بیستون مسیرجشنواره.

این روزها که آسمان بیدریغ برکتش را به زمین هدیه میکندبساط سنگنوردی هم کساد است.ولی این کسادی بازار هیچ گلایه مندی را درپی نداردچون برکت آسمان یعنی برکت سفره مردمان.اما بمحض اینکه آسمان سفره دلش را جمع میکندوخورشیدمهربان رو نشان میدهدماهم به کوه میزنیم.ازهمان جشنواره اول که مسیرفستیوال توسط تعدادی ازسنگنوردان گشایش شد.ذهن من ومحسن درگیر این مسیربودومایل بودیم که دستی به  مسیرمذکوربزنیم.تااینکه جمعه دوم اسفند این فرصت پیش آمد.اگراشتباه نکنم دروبلاگ آقای شفقی خوانده بودم که یکی ازمربیان فرانسوی حاضردرجشنواره کلاس این مسیر راجهانی توصیف کرده بود.خب یک مسیر باکلاس جهانی ذهن هر سنگنوردی رامیتواند تحریک کندوماهم ازاین قاعده خارج نیستیم.حدودساعت 11/30صعودراشروع کردیم.باتوجه به وضعیت ظاهری مسیرصعودی نه چندان سخت رابرای خودمان متصوربودیم.اما کراکسهای مراحل اول،دوم وسوم غافلگیرمان کردطوری که دربعضی ازنقاط مجبور شدیم که روی میانیها وزن بندازیم.درهرصورت ازمسیر بیرون آمدیم .اگرازقسمتهایی که ازمیانیها کمک گرفتیم بگذریم باید عرض کنم که ازصعود بسیار لذت بردیم.خسته نباشید میگویم به گشایندگان مسیر.شاید یکبار دیگر مسیر راصعودکنیم برای درجه دادن.لازم به ذکر است که مسیر راتاپله صعودکردیم.

تصاویر درادامه مطلب.

ادامه مطلب   
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ٥:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/۳
تگ ها :

یک روز بیاد ماندنی.

بابارشهای خوب زمستان امسال کوههای کرمانشاه همه سفیدپوش وزیبا شده اند به هرکوهی که برویدروزهای خوب وخاطرات قشنگی برای شمارقم خواهدخورد.میدانم که کوهنوردان این ایام را ازدست نخواهند داداین روزها بهر وبلاگی سرکشی میکنم سرشار ازشادی وکوهنوردی است ماهم درحد بضاعتمان سعی میکنیم از این ایام نهایت استفاده را ببریم.

ازمدتهاقبل پشت دیواره بیستون یک شیارمشرف بر روستای سنقر آباد را دید زده ومایل بودم  یک سری به آنجابزنم میدانستم که اگربخواهیم ازکف شیارحرکت کنیم باید لوازم فنی همراه داشته باشیم یک مقداری هم کارباتبریخ ذهنم راقلقلک میداد درحقیقت برای اولین بار بود که میخواستیم باتبر یخ کار کنیم بهر صورت با لطف دوستان تبریخ هم فراهم گردید وجمعه روزی عازم برنامه شدیم.ازهمان ابتدا بامحسن قرارگذاشتیم که فقط ازتبریخ برای صعود استفاده کرده وبهیچ عنوان در درگیری باسنگها ازدست برای صعود استفاده نکنیم مسیر صعود ما یکسره پوشیده ازسنگ بود ودو آبشار هم سر راهمان قرارداشت اولی حدودبیست مترتا حدودی جدی.دومی هم حدود 12متر وسنگهای 2و3و4متری بسیار زیاد.هیچ برفی روی اولین آبشار وجود نداشت ومحسن باچند عدد ابزار آن را ردکرد ودربین مسیر مدام ازمحاسن کارباتبر میگفت واینکه نیش انها چطور باسنگها درگیر میشود.منهم مسیر راصعود کردم ولی هرجا که کارم سخت میشد ازدست برای صعود استفاده میکردم محسن هم وانمود میکرد که متوجه نیست.بعداز ردکردن آبشار اول قسمت قشنگ برنامه شروع شد.کلی سنگ وشیب ملایم برای صعود کردن ولذت بردن پیش روی مابود.باسنگهادرگیر میشدیم ازروی شیبهای سنگی عبور میکردیم ومحسن مدام ازتبرها تعریف میکرد ومنهم مدام ازدستهایم استفاده میکردم وتذکر میخوردم.هرجا هم که نمی توانستیم سنگها را صعود کنیم زبان بسته ها را دور میزدیم واقعیت امر این است که تازه آنجا فهمیدیم اینکه می گویند یارو فلانی را دور زد یعنی چه.توصیه من به شما خواننده محترم این  است که اگر روزی دور خوردید زیاد ناراحت نشوید مطمئن باشید  حریفتان درقواره شما نبوده که مجبور شده است شما را دور بزند.همیشه سلامت باشیدوازاین ایام لذت ببرید امکان دارد که فردای وجود نداشته باشد.

ادامه مطلب   
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ٢:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٠/٢۸
تگ ها :

← صفحه بعد