دیار بیستون

ندایی ازدل این دریای سنگ میخواندم که بیا...

سپاس خداوند.

سال91هم به اتمام رسید وما انبوهی کارانجام نشده راپیش رو داریم (درحوزه کوهنوردی)امیدوارم لطف خداوند مانند سال قبل شامل حال ما ودیگر کوهنوردان گردد.که اگر نبود الطاف بیدریغ خداوندبه یقین مانمی توانستیم قدم ازقدم برداریم آرزوی صحت وسلامت دارم برای تمام کسانی که دراین راه ما رایاری داده اند دست دوستانی که درفضای مجازی با کامنتهای مشفقانه بصورت دائمی راهنمای بنده بوده اند رامی بوسم ودوستانم رادراین فضا ارج مینهم.ممنون تمامی کوهنویسان عرصه مجازی هستم چون باسرکشی به هروبلاگ مطلب تازه ای رایاد گرفته ام.ودرآخرسالی سرشار ازامید وسلامتی رابرای تمامی ایرانیان آرزومندم.

  
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ۸:٢٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/٢۸
تگ ها :

دیواره بیستون مسیر یال سخت(کروکی)

اوائل اردیبهشت امسال بودکه همراه دوست خوبم جناب آقای اصغر زرین وتنی چند از دوستان مسیر یال سخت دیواره بیستون راصعود کردیم نظر به اینکه آقای زرین یکی از افرادی است که آشنایی کاملی با مسیر مذکور دارد بنا داشتم که کروکی راتنظیم کرده و قبل از انتشار در وبلاگ نزد ایشان برده وبابت تمام جزئیات  از ایشان راهنمائی بگیرم نمی دانم که چرا مقداری در تنظیم کروکی  تعلل کردم که یک مرتبه خبر آمد آقای زرین دراثر سانحه پاراگلایدر دچارآسیب دیدگی شدید ازناحیه پا وکمر گردیده است باوضیعت موجود اصلا حوصله چیزی که وجود نداشت حرف زدن ازمسیر ودیواره پیش اصغر آقا بود این بود که کروکی هم خود به خود به فراموشی سپرده شد تا اینکه آقای زرین دوباره توانست درست وحسابی روی پای خودش بایستد وما هم کروکی مسیر را نزد ایشان برده و اجازه درج دروبلاگ را گرفتیم.لازم به ذکر است کروکی تاجان پناه ترسیم گردیده مسیرمذکور تا خط الراس ادامه داردنقطه چین آخرکروکی تراورس بسمت جان پناه میباشددرضمن نقطه چین زیر سکوی سه شکاراصل مسیر میباشد ما مقداری ازسمت چپ اصل مسیر صعودکردیم.

مراحل صعود                 تعدادمیانی

مرحله اول                     2

""      دوم                     2

""       سوم                  2

""      چهارم                 2

""     پنجم                   4

""     ششم                8

""     هفتم                  1

""     هشتم                1

""     نهم                   18

""     دهم                  1

""     یازدهم               1

""     دوازدهم               فاقدمیانی

""     سیزدهم            2

""    چهاردهم              فاقدمیانی

ادامه مطلب   
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ۸:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/٢۱
تگ ها :

این یک حریف است.

نمیدانم تاکنون برایتان پیش آمده است که بایک حریف قدروسرسخت مواجهه شده باشیدحریفی که سالهای سال روبروی شما ایستاده وشما را به هماوردی بطلبد بااینکه میدانیدازهمه جوانب نسبت به شمابرتراست و مطمئن هستیددرصورت درگیرشدن بااو ازقبل بازنده هستید امایک حسی شماراوادارمیکند که با اودست وپنجه نرم کنیدیک حسی شماراوادار میکند خودتان را به این حریف توانمندبکوبیدوبه اوبگوئیداینقدرازبالا به من نگاه نکن خسته شدم ازبس که برای زل زدن به چشمان توسرم رابالاگرفتم خسته شدم ازبس که به توفکرکردم خسته شدم ازبس که ازتوفرارکردم آخرخوش انصاف درمرام ما که گریز و پشت کردن وجودندارد.نمیدانم تاکنون درچنین شرایطی قرارگرفته اید؟من درچنین موقعیتی قرارداشته ام پانزده سال پا به پای یک حریف پرهیبت زندگی کرده ام.پانزده سال هر روزنگاهم درنگاه این حریف بوده است ودرهرگوشه این شهرراه رفته ام سنگینی نگاه اوراحس کرده ام.هرگاه به سمت جنوب کرمانشاه راهی بوده ام پشت به این حریف داشته ام اما آسوده خاطربوده ام که هم آوردمن اهل خنجر زدن ازپشت نیست.وهرگاه روی به سمت شمال نهاده وسوسه یک مبارزه سخت رابجانم انداخته است.وبالاخره روزجمعه مورخه 4/12/91به تمام این تردیدهاپایان دادیم همراه محسن برای جدالی که نتیجه اش برایمان کاملامشخص بود راهی شدیم.حریف ما ماسی نام داردکوهی زیبا بادیواره ای سترگ که سالها ذهن مارادرگیرخودکرده بود.بارها وبارها بامحسن درباره اش حرف زدیم فکرکردیم برنامه ریزی کردیم اما هرباراین مابودیم که پاپس میکشیدیم وکوه همچنان پرهیبت وخاموش سرجای خود استوار ایستاده بود.همانطور که دربالا ذکرکردم نتیجه این پیکار کاملا مشخص است وآن چیزی نیست بجز باخت ما.اگرازاین دیواره بیرون بیائیم کوه باما مهربانی کرده است واگر نتوانیم کارمسیر راتمام کنیم باید به رقیب خوداحترام بگذاریم که نخواسته است درمقابل ما سر خم کندوباقی این ماجرا بماند تابعد.درضمن درشیب نسبتا تندمنتهی به دیواره پیام دلگرم کننده دوستی خستگی را ازتن ما بدرآورد.

ادامه مطلب   
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ٩:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/٥
تگ ها :