دیار بیستون

ندایی ازدل این دریای سنگ میخواندم که بیا...

سلاطین سنگ.

سالها درکوه این موجودات رادیده ام.وبه یقین شما هم دیده اید.وشایدمانندمن بی تفاوت ازکنارآنها گذشته اید یاشایدچند لحظه به آنها نگاه کرده اید.تااینکه چندروز پیش عکسهای کامپیوترعلی اکبری را نگاه میکردم این سری عکسها توجه ام راجلب کرد.وعنوان سلاطین سنگ به ذهنم خطورکرد.شماهم ملاحظه بفرمائید وقضاوت کنید.تا اینجا مربوط به اصل پست بود وازاینجا به بعد حاشیه است.قابل توجه آن همشهری که مدعی شده است یک مسیر11/5یا12/5راصعود کرده است پیشنهاد میکنم.یک مقداری به صعود این حیوانات نگاه کنی شایدمعنی درجات مذکور را بفهمی.باتشکرازعلی اکبری بخاطر عکسها.

ادامه مطلب   
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ٥:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۳/٢٢
تگ ها :

مهاباد.گشایش مسیر.صعودقلم.

 

خدارا شاکرهستم که درکوهنوردی سهم من همیشه بهترین بوده است

صعودقلم.همه کوهنویسان محترم با آن آشناهستندواحتیاجی نیست که به آن بپردازم

 

اواخر سال قبل افتخارآشنایی باآقای صدقی راداشتم ودرهمان برخورد اول قول وقراررفتن به مهابادوآمدن به کرمانشاه گذاشته شد.فصل صعودبیستون تمام شد وآقای صدقی به کرمانشاه نیامد.اماقرارنبودکه مافرصت رفتن به مهاباد راازدست بدهیم.وصعود قلم بهترین بهانه وفرصت بود.پنجشنبه 11/3به همراهی سه تن ازبزرگواران کانون مهاباد آقایان جمال.آرش.هیوا.به منطقه سنگنوردی مهاباد رفته وتاساعت14دومسیررا کارکردیم.بعداز ظهردرخدمت دیگرکوهنویسان حاضر درمهاباد دردهکده کوهنوردی سه کانیان لحظات خوشی را سپری کرده وشب نیز درخوابگاه ازذکرخاطرات وهمنشینی بادوستان لذت بردیم.جمعه حاضرین به طرف نقده حرکت کرده وما نیز جهت ادامه کارگشایش به منطقه روزقبل رفتیم.تاساعت 3دومسیر دیگر کار کرده وبا آرزوی سلامتی برای دوستانمان درخرپاپ راهی کرمانشاه شدیم همراهان بنده دراین برنامه آقایان عبدل آزادانی(پدر) و پویا آزادانی(پسر)بودند

لازم به ذکراست که نامگذاری مسیرها بعهده آقای صدقی میباشد وبنده دراینجا مسیرها را باشماره نامگذاری کرده ام

مسیرکانون طول12مترتعدادمیانی6عدد

مسیرصعودقلم طول14مترتعدادمیانی7عدد

مسیرژیناطول12مترتعدادمیانی5عدد

مسیرفریدطول15مترتعدادمیانی7عدد

ادامه مطلب   
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ۱۱:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۳/۱٥
تگ ها :

یک روز خوب.هوایی پاک.مسیری برای صعود.

15خردادوقتی پاکی هوا رادیدم وسوسه صعود یک مسیربجانم افتاد پویاوامیرهم همیشه برای برنامه سنگنوردی پایه هستندهمه چیزبایک تلفن هماهنگ شد.سرطاق ومسیرهوک راست.عجب حکایتی داشت ودارداین مسیر هوک .میدانید این ضربه به یک نفرزده نشدبلکه به یک جماعت زده شد.جماعتی که سالها چوب لای چرخ کوهنوردی کرمانشاه بودند.البته شاید درست باشد بگویم جماعتی ناآگاه به سرکردگی دویاسه نفر.هیچ وقت یادم نمیرود حرفی راکه به من ومحسن زدند(مسیرمیزنید بروید تابیاییم پای مسیرجاروتان بکنیم) و روزگارقدارآنچنان جماعت نامرد رابزمین زد وچنان شقه شقه شدند که اگربخواهم برایتان بنویسم حکایت مثنوی هفتادمن است فقط همین قدر بدانید افرادی که روزگاری بسان دولبه قیچی برای بریدن عمل میکردند الان ازهم گریزان هستند فقط گاهی بخاطر اینکه جلوی جمع آبروداری کرده باشند ازهم تعریفی میکنند والا یکی بطرف شرق کوه میرود ودیگری بطرف غرب ویک عده هم بخاطر فرار از گذشته سیاه خود قید کوه رفتن را زده اند.زیادحاشیه رفتم به مسیرهوک برگردیم.میشود گفت سالها تلاش وکوشش افرادی که شاید راضی نباشند نامشان ذکر شود درسال74به بارنشست افرادی که درآن دوران سخت  با جماعت دارای یال وکوپال درافتادند وموجبات روشنگری رابرای افرادتازه واردی مثل من فراهم آوردند.با افتخارمیتوانم بگویم که هوک راست طومار جماعت سیاه اندیش رابهم پیچید.هرچند باید افسوس خورد که خط فکری افراد مذکور هنوز توسط عده قلیلی دنبال میشود که بطورحتم جای نگرانی دارد.ازخواننده محترم پوزش می طلبم اگر نوشته فوق کمی گنگ به نظر میرسد بخاطراین است که بسیار فشرده است یامیتوان گفت اتفاقات چند سال را دراین چند خط ذکر کرده ام.سلامت باشید

ادامه مطلب   
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ٢:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۳/۱٥
تگ ها :

دیواره بیستون مسیرگذشت(کروکی)

 مرحله      طول(متراژ)                تعدادمیانی                       درجه

اول           60متر                            فاقد                            8/5

دوم           15متر                            فاقد                            7/5

سوم         34متر                        17عدد                            a11/5

چهارم       30متر                         12عدد                            c11/5

پنجم         15متر                          3عدد                            a11/5

ششم       37متر                        15عدد                            a11/5

هفتم        35متر                          1عدد                            9/5

هشتم      40متر                          2عدد                            a10/5

نهم          35متر                            فاقد                            a10/5

لازم به ذکراست که مرحله  سوم چهارم وششم این مسیر بصورت مصنوعی گشایش شده است که بصورت طبیعی نیز صعود میشود.                      

ادامه مطلب   
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ۱۱:۱٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۳/٤
تگ ها :

دیواره بیستون مسیرگذشت.

فصل صعوددیواره روبه اتمام وماطبق برنامه بایدمسیرگذشت راصعود میکردیم.بیست ودوم اردیبهشت محسن.فرزاد.هوشیارومن شهرغرق درغباررارها کرده وبه بیستون رفتیم.مسیرگذشت یک مسیرپیر وفرتوت است که مانندهم نسلهای خودش درحال احتضاراست.این رامیتوان ازترمیمهای که روی آن صورت گرفته است فهمید.رولهای پی که بعنوان ترمیم درمسیرکارشده است وبعضی ازآنها کاملالغ ودرجای خودشان بازی میکنند.حکایتها دارد این نوع ترمیم مسیر.حکایتها دارد این رولهای بجا که اساتید اهل فن کارگذاشته اند.حکایتها داردگشایش مسیر اساتید خودخوانده .گشایشی که درهرطول سی چهل میخ روی رکاب کارمیگذارند وبعداز  اتمام مسیرمیخها رامیکشند ودرهرطول 2یا3میخ بجا میگذارندوبعد جماعت ناآگاه رادورخود جمع کرده واز کارهای خود داد سخن میرانندوجماعت ناآگاه هم شیفته این پهلوان پنبه ها میشوند .حکایتها داردوحکایتها دارد.بگذریم اگر عمری باشد کروکی مسیر رادرپست بعدی درج خواهم کرد.لازم به ذکراست بعدازاتمام کارمسیر رافرود آمده وبعضی ازکارگاها رابامیخ وطنابچه تقویت نمودیم.

ادامه مطلب   
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ٤:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۳/۱
تگ ها :