دیار بیستون

ندایی ازدل این دریای سنگ میخواندم که بیا...

رودهای پرآب،زمینهای پر برکت.

سال92هم به پایان رسیدمانندتمام سالهای عمرمان پر ازسختی،خوشی وشایدبرای بعضی همراه بامصیبت ازدست دادن عزیزی.سال92به پایان رسیدوهرآنچه درکوهنوردی دیدم تلاش،کوشش وسخت کوشی بود.تمام فعالان عرصه کوهنوردی تلاشی بی مانندرابه نمایش گذاشتندودرآخراین کوهنوردی بودکه آبرومندبه مقصدرسید.حالادیگرکوهنوردان باید خودرابرای آزمون 93آماده کنند.برای تمام کسانی که قصددارندجوانمردانه دراین آزمون شرکت کنندآرزوی موفقیت را دارم.زمستان 92آسمان بسیار دست ودلبازبود.دست ودلبازی آسمان یعنی رودهای پر آب وزمینهای پربرکت.سالی پر ازسلامت وبرکت را برای مردم خوب ایران آرزومندم.وشماخوانندگان محترم سالم،سرافراز وپیروزباشید.

رود

  
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ٧:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/٢٧
تگ ها :

این روزها.

این روزهاسنگنوردی بقدری لذت بخش است که نمیتوانم بانوشتن قدروقیمتش رابرای شما توضیح دهم.این روزهافقط بناداریم صعود کنیم وصعودکنیم.این روزهاهم مثل همه ی روزهای دیگرمیگذردوفقط رفتار وکردار ما است که موردقضاوت عموم قرارمیگیرد.این روزهابازنده های دائمی بازبه میدان آمده اندتحت تاثیراعتمادبنفس این افرادقرارگرفته ام نمی دانم که چه وقت میخواهندمتوجه شوندتا آخرعمر بازنده هستنداما ایرادی ندارد این روزگاربرای بعضی ازمردمان عرصه کسب تجربه های تکراری است.واین روزها برای بازندگان چه روزگار سختی است.

تصاویردرادامه مطلب.

ادامه مطلب   
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ٩:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/٢۱
تگ ها :

آقای مشتکوب عامل این بی مبالاتی را ازهیئت اخراج کنید.وخودشماهم..

آقای مشتکوب عامل این بی مبالاتی را ازهیئت اخراج کنید.و خودشماهم ازسنگنوردان بابت این بی مبالاتی پیش آمده عذرخواهی کنید.

خبراین است بعلت عدم صدورمعرفینامه توسط هیئت استان برای دوتن ازسنگنوردان خانم جهت شرکت درمسابقات جام فجر(خانمهامیرزایی وخدادوستی)نامبردگان بعنوان تیم همدان دررقابتهای مذکورشرکت نموده اند.

شایداین سوال برای خواننده محترم پیش آیدکه چرااین پست باچندروزتاخیرمنتشرشده است.عرض خواهم کرد.بمحض مطلع شدن ازخبرفوق ازآقای الماسی دبیرمحترم هیئت استان وضعیت راپی جو شدم که ایشان پاسخ دادندپیگیرهستیم.امادرآخرین تماسی که باآقای الماسی داشتم متوجه شدم که قرارنیست عامل یاعوامل این بی مبالاتی موردبازخواست قرار گیرند.بهمین خاطرمجبورشدم که موضوع را برای قضاوت عموم درفضای مجازی مطرح کنم.

آقای مشتکوب دو سوال ازشمادارم.آیاقبول داریدکه دربرابرتمام اتفاقاتی که درهیئت می افتدمسئول هستیدیاخیر؟ آیاما کوهنوردان استان کرمانشاه میتوانیم امیدوارباشیم که رئیس محترم هیئت یک انسان پاسخگو نسبت به عملکردخود میباشدوحاضر است تمام سوالات وابهامات کوهنوردان راپاسخگوباشدیااینکه مابا  فردی طرف هستیم که خودراموظف میداند که به افرادخاصی جواب پس بدهدمثلامدیرکل اداره ورزش.نظربه دوموردفوق بنده بعنوان عضوی ازجامعه کوهنوردی یک سوال واضح وشفاف ازشما دارم هرچندکه اعتقادراسخ دارم عدم اعزام نامبردگان درهرشرایطی یک عمل صددرصداشتباه بوده است امانمیخواهم به حرف وحدیثهای که دراین مورد دربین سنگنوردان مطرح میشودبپردازم.بسیار مایلم که دلیل این کار از یک کانال رسمی به اطلاع عموم برسد.

آقای مشتکوب رئیس محترم هیئت کوهنوردی وصعودهای ورزشی استان کرمانشاه شایسته است که به این سوال پاسخ دهید به چه دلیلی برای سنگنوردان کرمانشاه (بانوان)معرفینامه صادرنشده است.

آقای زارعی رئیس محترم فدراسیون کوهنوردی یقین دارم که شما این مطلب رامطالعه میکنیدازجنابعالی تقاضا دارم به نحوه مقتضی بااین موضوع برخوردنمائید.

سنگنوردان بزرگوارکرمانشاه مطمئن باشیدباحضوربعضی ازافرادشناخته شده درکادرهیئت آینده نه چندان روشنی درانتظار رشته صعودهای ورزشی میباشدبخاطرورزش موردعلاقه خودتان هم که شده با این موضوع برخوردجدی داشته باشید.

این شرمساری(حضورسنگنوردان کرمانشاه درترکیب تیم همدان)مبارک عاملین این قضیه باشد.

ودرآخراینکه درود برشرف این دوبانوی سنگنورد.یقین داشته باشیدکه تعدادکثیری ازاعضاءجامعه سنگنوردی تا آخردرکنارشماخواهند ماند.

  
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ٤:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/۱٤
تگ ها :

کامنت دوست وبرادرعزیزم جناب آقای بزرگی وحکایت استادی ما.

از روزی که وارد فضای مجازی شده ام دایره دوستی هایم بسیارگسترده شده است بابزرگوارنی آشناشده ام که به اندازه یک دریامعرفت دارندودوستی با ایشان هرلحظه اش غنیمتی است بسیارگرانبها.گاهی اتفاق می افتدکه این بزرگوارن ازسرمحبت درپیام هایشان بنده را استادخطاب میکنندوهمیشه یک جواب رادریافت میکنند.درکسوت شاگردی راه زیادی را برای پیمودن دارم.تااینکه کامنتی بشرح زیرتوسط برادر بزرگوارم جناب آقای بزرگی برای بنده ارسال گردید.

آقامرتضی هرکسی درمسیرزندگی به جائی میرسدکه بایدباشداگرخودش رادرآنجانبیندستمگراست.ستم به خودکه وظیفه اش رابرای عبورازآنجا انجام نداده است.درحال عبورهستیم پس ایست معنی نداردشماشایسته قرارگرفتن درجایگاه مربی هستی برای ایفای این نقش فرصت چندانی نداری پس گره ای هم به مایادبده.

خب این کامنت مرا وادار کردکه به اصل قضیه بپردازم هرچند که احتمال داردبعضی از افراد هم رنجیده خاطر شوندولی چاره ای وجود نداردچقدرباید ازحقیقت فرارکنیم.آقای بزرگی عزیزنمیدانم این جایگاه استادی درشهرما( کوهنوردی)توسط کدام آدم گناهکاری نفرین شده است که هرکس به این مقام میرسدآنچنان غرق درخودبینی میشودکه دیگر هیچ چیزی جزخودش رانمی بیند.آقای بزرگی عزیزنمیدانم چرادرشهرماهرکس به مقام استادی میرسدحاضر است که هرآنچه راساخته است وسالیان درازبرایش زحمت کشیده است رانابودکندتاهمچنان استادباقی بماند.آقای بزرگی عزیزنمیدانم چرادرشهرماهرکس به مقام استادی میرسدبشدت مایل است تاقیامت استادباقی بماندوبه هیچ طریقی راضی نمیشودجایگاهش رابه دیگری بدهد.ودرآخراینکه شما خواننده محترم به یقین برای نوشته های بنده گواه وسندمطالبه میکنی.حتمابعرض میرسانم.خواننده محترم تابحال اتفاق افتاده است که ازخودسوال کنی چراگروه های کوهنوردی کرمانشاه دریک دوره زمانی یک به یک مضمحل شدندوهیچ استادی نتوانست ازاضمحلال آنها جلوگیری کند.خواننده محترم تابحال اتفاق افتاده است که ازخودسوال کنی اینهمه جوان مربی گریز چرا مایل نیستندکه به دوریک استادجمع شوند.وختم کلام.دراین قسمت کاری به گروههای کانون،بهستون وسه کل ندارم اماخودمن که عضو خانه کوهنوردان بودم درآن گروه که اساتید بزرگی حضور داشتند(عیوضی،نیکروش،مردانژاد،کریمی)چرا این اساتیدنتوانستند ازفروپاشی گروه مذکورجلوگیری نمایند.راستی این سوال که خانه کوهنوردان چرا ازبین رفت وچه برسر آنهمه لوازم فنی آمدجزء طلب ما ازنامبردگان تا ابد باقی خواهد ماندخوب است که اساتید تاقبل ازمردن بنده به این سوال پاسخ دهند.

آقای بزرگی عزیزببین کامنت شمامارا واداربه نوشتن چه مطالبی کرد.حالا اگرروزی مابه مرتبه استادی رسیدیم وزدیم همه چی راخراب کردیم دیگرگله مندنباشید.اما ازشوخی گذشته میشود استادنبود.شاگردباشیم وشاگرد هم داشته باشیم.میشودشاگردباشیم اماخدمات برجسته هم داشته باشیم.

ودرآخرخطابم به تمامی افرادی است که باعث بوجودآمدن این وضعیت درکوهنوردی کرمانشاه شده اند.اساتیدشایدعمر من یاشمابه این دنیانباشداما این وضعیتی که نه گروهی نه باشگاهی نه تشکلی وجود داردکه نوآموزان وتازه واردها راتحت پوشش قرار دهدوالفبای کوهنوردی رابه آنها یادبدهددرآینده نه چندان دورباعث بوجود آمدن آنچنان کوهنوردی افسار گسیخته ای در این شهرخواهد شدکه هیچ کس نمتواندتبعات آن راجمع کند.راستی آقای بزرگی برای یاد دادن آن گره هرلحظه که امربفرمائید درخدمتیم.البته شرطش این است که بعنوان دستمزد شماهم چیزی به مایادبدهی.عرض پوزش بابت اینکه مطالب کلی وشایدسربسته باشدویا دربعضی ازقسمتها ازهم گسیخته.


 

 

 

 

  
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ۳:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/۱٠
تگ ها :

دیواره بیستون مسیرجشنواره.

این روزها که آسمان بیدریغ برکتش را به زمین هدیه میکندبساط سنگنوردی هم کساد است.ولی این کسادی بازار هیچ گلایه مندی را درپی نداردچون برکت آسمان یعنی برکت سفره مردمان.اما بمحض اینکه آسمان سفره دلش را جمع میکندوخورشیدمهربان رو نشان میدهدماهم به کوه میزنیم.ازهمان جشنواره اول که مسیرفستیوال توسط تعدادی ازسنگنوردان گشایش شد.ذهن من ومحسن درگیر این مسیربودومایل بودیم که دستی به  مسیرمذکوربزنیم.تااینکه جمعه دوم اسفند این فرصت پیش آمد.اگراشتباه نکنم دروبلاگ آقای شفقی خوانده بودم که یکی ازمربیان فرانسوی حاضردرجشنواره کلاس این مسیر راجهانی توصیف کرده بود.خب یک مسیر باکلاس جهانی ذهن هر سنگنوردی رامیتواند تحریک کندوماهم ازاین قاعده خارج نیستیم.حدودساعت 11/30صعودراشروع کردیم.باتوجه به وضعیت ظاهری مسیرصعودی نه چندان سخت رابرای خودمان متصوربودیم.اما کراکسهای مراحل اول،دوم وسوم غافلگیرمان کردطوری که دربعضی ازنقاط مجبور شدیم که روی میانیها وزن بندازیم.درهرصورت ازمسیر بیرون آمدیم .اگرازقسمتهایی که ازمیانیها کمک گرفتیم بگذریم باید عرض کنم که ازصعود بسیار لذت بردیم.خسته نباشید میگویم به گشایندگان مسیر.شاید یکبار دیگر مسیر راصعودکنیم برای درجه دادن.لازم به ذکر است که مسیر راتاپله صعودکردیم.

تصاویر درادامه مطلب.

ادامه مطلب   
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ٥:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/۳
تگ ها :