دیار بیستون

ندایی ازدل این دریای سنگ میخواندم که بیا...

دیواره بیستون مسیراسکندر(کروکی)

مرحله اول          7عددمیانی(میخ)

مرحله دوم         3عددمیانی (2عددبولت1عددمیخ)

مرحله سوم      فاقدمیانی

مرحله چهارم    فاقدمیانی

مرحله پنجم     5عددمیانی(2عددبولت3عددمیخ)

مرحله ششم  1عددبولت

مرحله هفتم   1عددمیخ

مرحله هشتم 3عددمیانی(اعددبولت2عددمیخ)

مرحله نهم     1عددمیخ

لازم به ذکراست کارگاه مرحله 8و9تک بولت ودیگرکارگاهها دارای بولت وزنجیر میباشد.درضمن این مسیر تاخط الراس گشایش شده است.

ادامه مطلب   
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ٥:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٢/٢۸
تگ ها :

برای آقای داهیم.

آقای داهیم عزیزوقتی قصدداشتم درذیل پست جدید وبلاگ شما کامنتی بگذارم متوجه شدم که کامنتینگ شما بسته است.برایم جای سوال بودکه چطورمیشود انسان خونگرم ومردم داری مانندجنابعالی کامنتینگ وبلاگش را ببندد. پی جوشدم پاسخ دادید بله خودم قسمت نظرات را بسته ام بیشتر که پی جوشدم درچند پست قدیمی ترشمامتوجه شدم ازکامنت گذار بی نامی گلایه کرده ایدالبته بسیارمحترمانه.آقای داهیم برداشت بنده این است که نوشته های کامنت گذاربی نام خاطرشما را آزرده است به همین خاطر کامنتینگ خودرامسدودکرده اید.آقای داهیم اگر حدس من درست است که استدعا دارم نوشته زیر رامطالعه کنیدواگربرداشت من غلط بود اطلاع دهید بلافاصله پست راحذف خواهم کرد.آقای داهیم یقین دارم که تصمیم شماعین عقلانیت میباشداما چه کنم که دراین اوقات همیشه کم حوصله بوده ام امیدوارم که به بنده ببخشیدوفرض رابرنصیحت نگذارید.آقای داهیم سوالی ازشما دارم .سهم شهرما ازکوهنویسی مجازی چقدر است؟یا بنظرشماچه رتبه ای میتوانیم برای خودمان قائل شویم.باعرض پوزش جواب راخودم خدمتتان عرض میکنم درفضای مجازی سهم ها بصورت آزاد دراختیار استفاده کنندگان قرار میگیرد هرجماعتی بسته به توان خود میتوانند ازاین سهم ها برداشت کنندوتوانمندی خود را ارتقاء دهند و رتبه بندی نیزبه تعدادوبلاگها بستگی داردخب شهری که 50کوهنویس مجازی داردبه یقین ازشهری که 20کوهنویس مجازی داردبالاتر است البته کیفیت رامدنظرقرارنداده ام.آقای داهیم حالاشمافرض کنید یک وبلاگی درکرمانشاه تحت تاثیرنوشته های بی نام اول قسمت کامنتینگ راببندد بعد کل وبلاگ راتعطیل کندخب مایک رتبه سقوط میکنیم.به نظرشماچه کسی سودمیکند؟آقای داهیم اجازه میخواهم بیست سالی به عقب برگردم یک تازه واردبودم دردنیایی کوهنوردی مشتاق حرکت ویادگیری.جسته وگریخته اخبارسنگنوردی نوین به ما میرسیدوآرام آرام گوشها داشت تیزمیشد.دیگر صعودچندساعته دیواره سرطاق وچندروزه دیواره بیستون مشتاقان راراضی نمیکردهمه مایل به حرکت بودندهمه دنبال صعودهای سرعتی،انفرادی وگشایشهای ضربتی بودندوبسان تمام طول تاریخ یک عده سخت مخالف این گونه حرکتهای نوین بودند.آقای داهیم مخالفان حرکتهای نوین تاجایی که زور داشتندباتیغ خودشان میبریدندوهرجاکه زورشان نمیرسیدیک عده خاک برسر دورقاب چین راتحریک میکردند که حرکتهای جوانان راضایع کنندوموجبات سرخوردگی آنان رابوجود آورندآقای داهیم خوب است که ازآقای فریبرزحسینی بپرسید که بعدازصعودانفرادی مسیرگذشت چگونه بااو برخورد کردندآقای داهیم خوب است که بازهم ازفریبرز حسینی بپرسید زمانی که کمیته فنی خانه کوهنوردان بودبخاطر صعودبنده باسرطنابی زنده یاد علیون (دیواره سرطاق)چه برسرش آوردندختم کلام اینکه آقای داهیم نوآوری همیشه باعث میشود عده ای کناربروندوچقدر خوب است انسانها بدانندکه چه وقت باید کناربروند آقای داهیم نمیدانم مثالم چقدر بااصل مطلب ارتباط دارداما میخواهم بعرض برسانم که انگارکوهنوردی وکوهنویسی مجازی دریک راه قرار دارندوعده ای قصد دارند همان بلایی راکه بسرکوهنوردی آوردند برسر کوهنویسی مجازی هم بیاورند درست است که ازبنده وجنابعالی سنی گذشته است اما دروبلاگ نویسی تازه کارهستیم ومشتاق یادگیری آقای داهیم امثال همان افرادی که چوب لای چرخ کوهنوردی گذاشتند الان قصد دارند که چوب لای چرخ این طفل نوپا(کوهنویسی مجازی)درکرمانشاه بگذارندروش کاملایکسان است.سعی درکم ارزش جلوه دادن حرکت افراد.آقای داهیم وظیفه دارم که بعرض برسانم آن کوهنوردی که هشت هزاریهارابه زیر میکشد با آن فردعادی که خوراکش را دریک کیسه پلاستیکی میگذارد وبه کوه میرود دارای حقی یکسان ازسفره کوهنوردی میباشندوهیچ کدام تقدمی بردیگری ندارند.آقای داهیم تاحدودی میدانم که چه چیزهای برای شما نوشته اندیک نمونه اش راکه به خود ما گفته اند برایتان می نویسم روزی که ازگروه سیاه خانه کوهنوردان بیرون آمدیم گفتند برویدبروید بزودی می آئیم وازپای دیواره ای جمعتان میکنیم آقای داهیم مادرکوهنوردی با اینچنین افرادی روبرو هستیم این که درفضای واقعی اتفاق می افتد ومعلوم است حال شما تجسم کنید  فضای مجازی چه میدانی است برای اینگونه افراد.آقای داهیم بازهم عرض میکنم هروبلاگ فعال درکوهنوردی این شهریعنی یک پله ارتقاء.فکرکنم این پست طولانی ترین نوشته من باشداما آقای داهیم آدمی است که ارزش وقت گذاشتن را دارد .ودرآخرخطابم به خوانندگان محترم میباشداین پست مختص آقای داهیم میباشد شما بعنوان خواننده آزاد هستید که موافق یامخالف باشیدودرنهایت احترام هیچ پاسخی به کامنتها داده نمیشود.

  
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ۳:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٢/۱٤
تگ ها :

دیواره بیستون مسیرقوش(کروکی)

یک توضیح درباره مسیرقوش:حدود200مترآخرمسیرفاقدمیانی وکارگاه میباشد.درجه 200مترمذکورعموما در9/5و8/5میباشد.قابل توجه صعودکنندگان این مسیر.برای 200مترآخرچندعدد میخ جوروابزار همراه داشته باشید.لازم به ذکراست که نقطه چین فسفری مسیرفرود مامیباشد.(مسیراسکندر)

ادامه مطلب   
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ٦:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٢/۸
تگ ها :

باید گریست.

خیلی دردناک است که شما مشغول صعود مسیری باشی وبدونه اینکه بدانی چند صدمترآن طرف تر یک انسان براثرپاندول شدن جان خود را ازدست بدهد.خیلی دردناک است که شما از زیبایی آسمان وزمین وسنگ غرق لذت باشی وچندصد مترآن طرف ترمادر وهمسری برای ازدست دادن عزیزشان خاک برسر و روی خود بریزند.خیلی دردناک است که ماهنوز داریم اینچنین مصیبت بارعزیزانمان را ازدست میدهیم.خیلی دردناکتر است که وقتی یک میانی یا یک کارگاهی به مسیری اضافه میشود یک عده فریاد وامصیبتا سر میدهند که بفریادبرسید اصالت مسیروسنگنوردی برباد رفت.بنظر شما خواننده محترم اگر درمسیرصعود زنده یادجعفری دوعددمیانی ایمن وجود داشت چه اتفاقی می افتاد.روزشنبه  بایکی ازدوستانی که درپایگاه هلال احمر بیستون حضور داشت حرف میزدم اظهار داشت وقتی درتماس اولیه امدادگران خبرسلامتی فرد حادثه دیده راداده اند همسر ومادر زنده یادجعفری آنچنان سجده شکر رابرخاک بجا آوردند که اشک درچشمان حاضران جمع شد وحالا خود تجسم کنید هنگامی که خبر درگذشت نامبرده راشنیدند چه برسر خودشان آوردند.عرض بنده این است همه ما مینویسیم وابراز همدردی هم میکنیم اما آیا واقعا میدانیم چه اتفاقی افتاده است.آیا میدانیم بی پدرشدن یک فرزند یعنی چه ؟آیا میدانیم ازدست دادن نان آور یک خانواده یعنی چه؟یک طرف حرفم باصاحبان مسیرهای از این دست است (مسیرآیگر)فکر کنم وقت این رسیده باشد که ازنحوه گشایش مسیرهایتان اطلاعات دقیق تری منتشر کنید میدانم که خوب متوجه حرفم هستید میدانم که هیچ مسولیتی برگردن شما نیست اما خوب میدانم که درگشایش هایتان درهر متر چند میخ کار میکنید و بعد تمام مبخها را میکشید وادعا های گزاف آنچنان دارید.وحرف آخرم این است که حتما شب سر آسوده برزمین بگذاریدو راحت بخوابید.درآخرخواهشی ازخوانندگان محترم این نوشته دارم بخدا صعودخیلی ازمسیرهای سنگنوردی هیچ آبرو واعتباری برای ما به ارمغان نمی آوردبرای رضای خدا اگر دوستی ازشما قصد صعودهرمسیری درهردیواره ای را داشت به او یادآور شوید که مطمئن شود مسیر موردنظرش ایمن است یا حداقل لوازم وابزار مورد نیاز راهمراه داشته باشد.ودرآخر باید بگویم که باید برچنین مصیبتی گریست.درضمن روز جمعه ما دربیستون مشغول صعود مسیر قوش بودیم واین صعود بعنوان یکی ازتلخ ترین صعودهای زندگی من برای همیشه درخاطرم خواهد ماند.

  
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ٩:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٢/۳
تگ ها :