دیار بیستون

ندایی ازدل این دریای سنگ میخواندم که بیا...

ساعت3بامداد.

جمعه 93/3/2هوا برای صعودمسیرهای دیواره بیستون هنوز خوب بوداما برای گشایش مسیرنه وگرماکمی آزار دهنده.ازابتدای بهاردرگیرگشایش مسیرنوتاش بودیم میدانستیم ازاواسط خردادگرما تکان میخوردبهمین خاطرتصمیم داشتیم درتاریخ فوق کارمسیر راتمام کنیم.تمام بارها رابه آخرین کارگاه انتقال داده بودیم حدود80یا90متر ازمسیرباقی مانده بود.قرار داشتیم که خیلی زود خودمان رابه ابتدای کار برسانیم بهمین خاطرساعت 3صبح ازکرمانشاه حرکت کردیم سبک وسریع مسیرگرده رادرتاریکی صعودکرده و وقتی به ابتدای مسیررسیدیم خورشید درحال طلوع کردن بود.محسن وپویامرحله هفتم مسیر راصعودکرده ومحسن باکوبیدن اولین میخ گشایش مرحله هشتم راشروع کرد.ازپایین (کنارجانپناه هری رست)محسن رانگاه میکردم حرکتش کندبودخیلی باشکافها کلنجار میرفت.مدام بالاوپایین میرفت وچپ وراست راچک میکردبرحسب شناختی که از او داشتم شک نداشتم که این قسمت ازمسیرخیلی خوب نیست.بابیسیم با اوحرف زدم ازپوک بودن سنگها شاکی بودووقتی ازوضعیت ظاهری مناسب سنگها برایش میگفتم(دیدمن ازپایین)جواب میدادکه درست است ظاهر سنگهاخوب است اماباچکش که ضربه میزنی اصلاصدای خوبی نداردوبرای کارگذاشتن بولت جای خوب بسختی پیدامیشود.ماحصل 7ساعت تلاش 40مترگشایش بودوقتی که محسن کارگاه انتهای مرحله هشتم راکار گذاشت مقداری بسمت بالاصعودکردوگفت که ادامه مسیربه صلاح نیست سنگهاناپایدار و برای کارگذاشتن میانی مناسب نیستندبعد ازمشورت تصمیم براین شدکه انتهای مسیرهمان جاباشد.واین شدحکایت مسیرنوتاش ماحصل 9روزتلاش280مترگشایش ویک مسیر8مرحله ای ازکاردرآمد.اطلاعات مسیربشرح زیرمیباشد.

مرحله اول        40متر     5/8           میانی پنج عدد(بولت)

مرحله دوم       25متر     5/10b        میانی پنج عدد

مرحله سوم     42 متر     a1            میانی بیست عدد

مرحله چهارم    42متر     5/11b        میانی سیزده عدد

مرحله پنجم     40متر    5/11c         میانی دوازده عدد

مرحله ششم   15متر   5/8             میانی چهارعدد

مرحله هفتم    40متر   5/11d          میانی سیزده عدد

مرحله هشتم  40متر   5/12a          میانی دوازده عدد

تصاویردرادامه مطلب.

ادامه مطلب   
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ۱۱:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۳/٢٧
تگ ها :