دیار بیستون

ندایی ازدل این دریای سنگ میخواندم که بیا...

معرفی وبلاگ

 

چندسالی است که کوه میروم حدود20سال روزگار سیاه گروه سالاری رادیده ام روزگاری که باید آنقدر پای دیواره می نشستی وبالا رانگاه میکردی تاگردنت کلفت شودواگرپوست کلفت ودنده پهن بودی ودوام می اوردی شاید طناب حمایت رابه دست میگرفتی واگربخت یارتوبود صعودنفردومی هم نصیبت میشد.دران روزگاربیشترازاینکه برای کوه رفتن وقت وانرژی بگذاریم برای عبور از موانعی که یک عده نافهم برای کوهنوردان جوان ایجاد میکردند انرژی میگذاشتیم یادآن دوران بخیر .یاد آزاد مردانی که درآن دوران سیاه راه آزادگی رادرپیش گرفته و ندای مخالفت باشرایط موجود راسردادندبه خیر .یاد آن روزگارانی به خیر که کوهنوردان خشک مغزومتحجردراین شهرسقوط کردند وهیچکس برای سقوط آنها اشک نریخت .یادآن دوران بخیرکه گروههای واپسگرا ومتحجریکی یکی زمینگیرشدند وهیچکس نگران نشد.وکوهنوردی دراین دوران چه زیباست همه براحتی اظهار نظر میکنند ازصعودشما ازمسیرشماانتقاد میکنند بدونه ذره ای نگرانی.افرادی که برای مهیا شدن این فضا تلاش کرده اند باید تاابد به خود افتخارکنند.دراین دوران پرفراز ونشیب لحظه ای دست ازتلاش برای یاد گیری برنداشته ایم.درسالهای گذشته یکی ازمشکلات پیش روی ماارتباط باکوهنوردان سایرشهرهابود.واززمانی هم که فضای مجازی بوجود آمدبا شک وتردید به آن نگاه میکردیم تااینکه ازاوائل امسال به لطف یکی ازدوستان باسایت دیواره بیستون وارداین عرصه شدیم نظربه اینکه فضای سایت مکانی برای ارائه نظرات فردی نبود تصمیم به راه اندازی یک وبلاگ گرفتم باشد که دراین راه باراهنمائی بزرگوارانی که صاحب تجربه بیشتری میباشند موفق شوم.دراین وب نوشت تلاش خواهم کرد اطلاعات مفیدی ازمسیرهای سنگنوردی کرمانشاه ارائه کنم.

+