دیار بیستون

ندایی ازدل این دریای سنگ میخواندم که بیا...

با جشنواره.

شایدکمی برای نوشتن درباره جشنواره دیرشده باشد چون برنامه مذکور به پایان رسیده است وهرچیزی که بپایان رسیده باشد ارزش پرداختن را نداردهرچند ما ایرانیها عادت داریم بعدازتمام شدن هرکاری تامدتها به آن بپردازیم بنده هم ازاین قاعده مستثنا نیستم وچندروز بعد ازاتمام جشنواره میخواهم گزارش آن رابنویسم.اگربخواهم ازبرنامه افتتاحیه بگویم فقط میتوانم بگویم یکسان به مانند هرافتتاحیه ای که شمادرآن شرکت کرده ایدسخنرانی میزبان ومسئولین تقدیر تشکر وغیره اما این برنامه حداقل یک حسن راداشت وآن این بود که دوستان یکی دوساعتی دور هم جمع شده بی توجه به مسائل اطراف مشغول گپ وگفتگو بودند.روز اول من،محسن وپویا بهمراه پاتریک،کریستوازفرانسه و والنتینا ازسوئیس برای صعود مسیر عقابها همطناب شدیم بماند که چه مصیبتی کشیدیم تا توانستیم  با زبان اشاره خرده ارتباطی  برقرارکنیم درمسیر همه چیزخوب بود نفرات همراه ما صعودکنندگان قابلی بودند کرده اول پاتریک وپویا مرحله پنجم مسیر را تمام کرده والنتینا هم واردکارگاه شده بود من محسن وکریستو نیز بافاصله مشغول صعود بودیم که غرش رها شدن سنگی همه مارا وادار به چسبیدن به سنگها کرد . بعد ازصعود 6متر ازمرحله ششم  باانداختن وزن به روی یک قطعه سنگ نسبتا بزرگ توسط پاتریک سنگ ازجای خود درآمده ونفرپاندول شد.براثر اصابت سنگ یک رشته از طنابهای صعود پاتریک پاره شدو خوشبختانه رشته دوم اورا ازمرگ حتمی نجات داد.آسیب دیدگی پاتریک جدی نبود اما متفقا تصمیم به فرود گرفتیم .روز سه شنبه بدونه پاتریک مسیر قرارگاه را صعود کردیم و روز چهارشنبه بنا به درخواست دوستان خارجی مسیری که درجه بالاتری وکوه پیمایی کمتری داشت را انتخاب کردیم  قلیان  مسیری است که توسط چند سنگنورد فرانسوی در سنوات گذشته سمت چپ فرا تراش کار شده است.بعد ازصعود مسیرقلیان والنتینا وکریستو پنجشنبه را روزاستراحت اعلام کردند ماهم پیرو هماهنگی قبلی با 4تن از دوستان تهرانی مسیر عقابها راصعود کرده واز مسیراسکندر فرود آمدیم  پنجشنبه ساعت 24پرونده جشنواره سنگنوردی بیستون برای ما بسته شد.این دوره ازجشنواره نیز مانند دوره قبل فراز ونشیبهای خاص خود را داشت  که ابدا قصد ورود به آن را ندارم  فقط باید این را بگویم که هیچ کدام از افراط وتفریط های طرفین دعوا درکوهنوردی  نتوانسته است مانع پیشرفت شتابان سنگنوردی شود ورزشکاران دراین رشته بدونه اهمیت دادن به حواشی هرمانعی را از سر راه پیشرفت خود برمی دارند.دراین دوره شاهد ظهور دیواره نوردانی باهوش وجسور بودیم وجود این جوانان به یقین آینده ای روشن رابرای دیواره نوردی رقم خواهد زد.و درآخر طرف صحبتم باتمام علاقه مندان به این رشته است شاید مدیران ارشد درسطوح بالا نقش تعیین کننده ای رادر هربرنامه ا ی ایفا کنند شاید رزمندگان خط مقدم نتوانند بدونه فرمانده وارد عرصه نبرد شوند اما افتخار واقعی فقط نصیب سربازانی میشود که درصفوف مقدم منطقه رزم حضور دارندامید وارم که شماخواننده محترم همیشه پیشروباشی.


جشنواره

جشنواره

جشنواره

جشنواره

جشنواره

جشنواره

جشنواره

جشنواره

جشنواره

ازچپ محسن.مرتضی.کریستو.پاتریک.والنتینا.پویا.جشنواره

جشنواره

جشنواره

جشنواره

جشنواره

جشنواره

جشنواره

طناب پاره شده پاتریک.جشنواره

دست آسیب دیده.جشنواره

جشنواره

جشنواره

جشنواره

جشنواره

جشنواره

جشنواره

جشنواره

جشنواره

جشنواره

  
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ٩:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/۳٠
تگ ها :