دیار بیستون

ندایی ازدل این دریای سنگ میخواندم که بیا...

یک روزگرم.

نتیجه اینکه برای فصل بهاربرنامه ریزی مناسبی نداشتیم این میشودکه باید درگرمای 35درجه کارگشایش را انجام دهیم.جمعه 92/3/24همراه محسن،فرزاد،هوشیار،برای ادامه گشایش مسیرها به بیستون رفتیم.ازهمان اول صبح گرمی هوا را احساس میکردیم اما باکی نبود کار را باید ادامه میدادیم.خیلی زوددست بکار شدیم کراکسهای اساسی رادرپیش رو داشتیم.هرچند که مسیر طنز کوه ازهمان ابتدا باحرکات سنگین شروع میشود امایک مزیت دراین مسیر وجود دارد وآن این است که مسیر هرچه به کلاهک نزدیک میشود حرکات تکنیکی وپیچیده میشود.نفر اول کار را شروع کردم ماحصل دوساعت تلاش کارگذاشتن دومیانی شد شکافها ابزارخور درست ودرمانی نداشتند ازطرفی هم شکافهای میخ خور همه در محل گیره دستها بود ونمی خواستم آنها را با کوبیدن میخ خراب کنم چه بسا شکستن یک گیره دست کل مسیر را به فنا میداد.محسن شروع بکار کرد میدانستم تا ازکلاهک بیرون نیاید دست بردار نیست به همین خاطر جای مناسبی را برای حمایت درنظر گرفتم از محل من هوشیار وفرزاد دیده نمیشدند فقط گاهی صدای گوش نواز دینگ دینگ میخی یاغرش گوش خراش گیربکس دریل نشان میدادکه کارآنهادرحال پیشرفت است محسن هم بعد ازسه ساعت باکار گذاشتن دو میانی ازکلاهک بیرون آمدوبا اصرار من  فرود آمد.درمجموع حدود 10متر از مسیر راکار کردیم.همیشه سلامت باشید.


طنزکوه

طنزکوه

طنزکوه

طنزکوه

طنزکوه

طنزکوه

طنزکوه

طنزکوه

  
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ٩:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۳/٢۸
تگ ها :