دیار بیستون

ندایی ازدل این دریای سنگ میخواندم که بیا...

سنگهای خیس.

روزپنجشنبه سه تن ازدوستان کرجی به بیستون آمده ومسیرکاریز راصعودنمودند وقرارگذاشتیم که جمعه 17آبان یک مسیر دیگر راباهم صعودکنیم.حدود ساعت 5صبح جمعه باصدای باران ازخواب بیدارشدم آرام آرام حاضر شدم وطبق قرارقبلی باپویا،حمیدومحسن به بیستون رفتیم حالا دیگر آسمان قیامت میکردوبا بارش شدید باران میخواست به ما بگوید قیدسنگنوردی را بزنیددرکافه شیرزادی به دوستان کرجی ملحق شده ودرباره برنامه حرف زدیم وبه این نتیجه رسیدیم که برنامه سنگنوردی نباید روی زمین بماندفقط کاربری برنامه راعوض کرده وبه سرطاق رفتیم محسن وخانم آذرگشب مسیرآذرخش راصعود کرده .من وکیا نیزدستی به مسیرپارسا زدیم.خب هرچه ازلذت صعود درباران برایتان بگویم فایده ای ندارد.فقط پیشنهادمیکنم این ایام درهنگام بارندگی حتما دستی به سنگهابزنید


باران

باران

باران

باران

باران

باران

ازراست خانم آذرگشب،محسن،آیدین،کیا،پویا،حمیدباران

باران

باران

باران

باران

باران

باران

باران

باران

باران

باران

باران

باران

  
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ٤:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/۱۸
تگ ها :