دیار بیستون

ندایی ازدل این دریای سنگ میخواندم که بیا...

آقای مشتکوب عامل این بی مبالاتی را ازهیئت اخراج کنید.وخودشماهم..

آقای مشتکوب عامل این بی مبالاتی را ازهیئت اخراج کنید.و خودشماهم ازسنگنوردان بابت این بی مبالاتی پیش آمده عذرخواهی کنید.

خبراین است بعلت عدم صدورمعرفینامه توسط هیئت استان برای دوتن ازسنگنوردان خانم جهت شرکت درمسابقات جام فجر(خانمهامیرزایی وخدادوستی)نامبردگان بعنوان تیم همدان دررقابتهای مذکورشرکت نموده اند.

شایداین سوال برای خواننده محترم پیش آیدکه چرااین پست باچندروزتاخیرمنتشرشده است.عرض خواهم کرد.بمحض مطلع شدن ازخبرفوق ازآقای الماسی دبیرمحترم هیئت استان وضعیت راپی جو شدم که ایشان پاسخ دادندپیگیرهستیم.امادرآخرین تماسی که باآقای الماسی داشتم متوجه شدم که قرارنیست عامل یاعوامل این بی مبالاتی موردبازخواست قرار گیرند.بهمین خاطرمجبورشدم که موضوع را برای قضاوت عموم درفضای مجازی مطرح کنم.

آقای مشتکوب دو سوال ازشمادارم.آیاقبول داریدکه دربرابرتمام اتفاقاتی که درهیئت می افتدمسئول هستیدیاخیر؟ آیاما کوهنوردان استان کرمانشاه میتوانیم امیدوارباشیم که رئیس محترم هیئت یک انسان پاسخگو نسبت به عملکردخود میباشدوحاضر است تمام سوالات وابهامات کوهنوردان راپاسخگوباشدیااینکه مابا  فردی طرف هستیم که خودراموظف میداند که به افرادخاصی جواب پس بدهدمثلامدیرکل اداره ورزش.نظربه دوموردفوق بنده بعنوان عضوی ازجامعه کوهنوردی یک سوال واضح وشفاف ازشما دارم هرچندکه اعتقادراسخ دارم عدم اعزام نامبردگان درهرشرایطی یک عمل صددرصداشتباه بوده است امانمیخواهم به حرف وحدیثهای که دراین مورد دربین سنگنوردان مطرح میشودبپردازم.بسیار مایلم که دلیل این کار از یک کانال رسمی به اطلاع عموم برسد.

آقای مشتکوب رئیس محترم هیئت کوهنوردی وصعودهای ورزشی استان کرمانشاه شایسته است که به این سوال پاسخ دهید به چه دلیلی برای سنگنوردان کرمانشاه (بانوان)معرفینامه صادرنشده است.

آقای زارعی رئیس محترم فدراسیون کوهنوردی یقین دارم که شما این مطلب رامطالعه میکنیدازجنابعالی تقاضا دارم به نحوه مقتضی بااین موضوع برخوردنمائید.

سنگنوردان بزرگوارکرمانشاه مطمئن باشیدباحضوربعضی ازافرادشناخته شده درکادرهیئت آینده نه چندان روشنی درانتظار رشته صعودهای ورزشی میباشدبخاطرورزش موردعلاقه خودتان هم که شده با این موضوع برخوردجدی داشته باشید.

این شرمساری(حضورسنگنوردان کرمانشاه درترکیب تیم همدان)مبارک عاملین این قضیه باشد.

ودرآخراینکه درود برشرف این دوبانوی سنگنورد.یقین داشته باشیدکه تعدادکثیری ازاعضاءجامعه سنگنوردی تا آخردرکنارشماخواهند ماند.

  
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ٤:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/۱٤
تگ ها :