دیار بیستون

ندایی ازدل این دریای سنگ میخواندم که بیا...

آقای نوتاش ماراتحت تاثیرقراردادی.

 اجازه میخواهم یک خاطره از آقای نوتاش برایتان تعریف کنم.چند روزپیش بودکه یک جلسه دردفترکارمدیرکل اداره ورزش استان هماهنگ شده بود برای تحویل مدارک شرکت کنندگان دردوره دیواره نوردی ایمن دراین جلسه ریاست محترم فدراسیون جناب آقای نوتاش مربیان فرانسوی ودیگردست اندرکاران حضورداشتندهنگامی که برابرساعت اعلام شده قراربود داخل دفترمدیرکل شویم دفتردارمدیر اعلام کردکه چنددقیقه بیرون باشیدیک جلسه کوچک هست وبعد شما(سنگنوردان)داخل شویدخوب ماهم رفتیم نشستیم اما دفتردار به آقای نوتاش گفت شما بفرمائید داخل ولی ایشان جواب دادندکه من داخل کاری ندارم همین جا پیش این سنگنوردان می نشینم تاباهم به داخل برویم وآمدکنار ما نشست.فکرکنم که حدود50دقیقه باهم حرف زدیم آنجا بود که متوجه شدم این مردازجنس سنگنوردی است.برای سنگنوردی است.وباسنگنوردی است.آخرمیدانیدافرادزیادی هستندکه سالهای سال است مشغول سنگنوردی میباشنداماازجنس سنگنوردی نیستند.اماافرادی هم هستندکه سالها است  سنگنوردی نمی کننداما ازجنس سنگنوردی هستند.آقای نوتاش نمیخواهم به محاسن حضور این دومربی فرانسوی درایران بپردازم که خود پست مفصلی رامی طلبدفقط همین رابگویم که بیان بعضی مطالب درکلاسها آغاز فروپاشی تفکرات پوسیده را کلیدزد.بهتراست که دیگر واردجزئیات نشوم.آقای نوتاش میخواهم بعرض جنابعالی ودیگرهمراهان وهمفکران شمابرسانم که تمامی سنگنوردان صادق وزحمتکش قدردان زحمات شماو دیگر دست اندرکارن برگزاری این کلاسهاوجشنواره بیستون هستندو بنظر بنده قدردانی سنگنوردان بی ادعاوزحمتکش بزرگترین دستاورد شما دراین راه میباشدامیدوارم بزودی شاهد روزی باشید که زحمات شماودیگردوستانتان ببار نشسته باشد.خب خیلی حیف میشودکه بعدازچندسال دیگرنام این مرد بفراموشی سپرده شود.تقصیرکسی هم نیست بشرفراموش کارعادت دارد که خوب وبدراباهم ازیاد ببرد.البته مادرحدبضاعتی که داریم تلاش میکنیم ازاین کارجلوگیری کنیم.آقای نوتاش باتعدادی ازدوستان تصمیم گرفتیم مسیری را دربیستون کارکنیم ودرآخراگر عمری باشداین مسیر را برسم قدردانی از زحمات شما نوتاش نامگذاری کنیم.تحفه سنگنوردی است وناقابل.

تصاویردرادامه مطلب.


نوتاش

ازراست آرش.محسن.پویا.خودم.

نوتاش

نوتاش

نوتاش

نوتاش

نوتاش

60مترگشایش.

  
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ۱٠:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱/٢۸
تگ ها :