دیار بیستون

ندایی ازدل این دریای سنگ میخواندم که بیا...

ترمیم مسیر.

نمیدانم چرادربعضی ازمسیرها که کار کردیم مرتکب اشتباهاتی شدیم.مثلابجای کارگاه زنجیرازیک بولت وتک حلقه استفاده کردیم.یادربعضی ازطولهافاصله میانی هارا زیادگرفتیم یابجای زنجیرنمره 10از زنجیر8استفاده کردیم.نمیدانم کج سلیقگی بخرج دادیم یاناخن خشکی؟ یا  بحساب اینکه دراین قسمت درجه مسیر پائین است فاصله میانیها را زیاد گرفتیم.خب این ایرادهابایدرفع ورجوع میشد.روزهای سوم،دهم وهفده مرداد رابه ترمیم مسیرهای تداوم،آذرخش،پارسا ،روئین تن،پشه کش وهوک راست اختصاص دادیم وترمیم مسیرهابشرح زیرانجام گردید.

مسیرروئین تن اضافه نمودن دوعددمیانی درمرحله اول ویک کارگاه زنجیر.

مسیرتداوم تعویض یک کارگاه زنجیرنمره8وتک حلقه بادوکارگاه زنجیرنمره 10.

مسیرپشه کش اضافه نمودن دومیانی به مرحله دوم مسیر.

مسیرآذرخش تعویض یک کارگاه زنجیرنمره8وتک حلقه بادوکارگاه زنجیرنمره 10وبازنمودن5عددرول اسپیت وکارگذاشتن5عددبولت درمرحله اول مسیر.

مسیرپارسابریدن18عدد رولp درمرحله اول وکارگذاشتن 11عددبولت.

مسیرهوک راست اضافه نمودن 3عددبولت (مرحله اول1عدد)(مرحله سوم2عدد)تعویض کارگاه مرحله اول سوم وچهارم.لازم به ذکراست که کارگاههای تعویضی درمسیرهوک همگی دارای زنجیرنمره10بودکه بعلت پائین بودن کیفیت روکش گالوانیزه شروع به زنگ زدن کرده بودند.درضمن مسیرپارسا توسط آقایان شیپوری وکرمی گشایش شده است.وتمام کارگاههابابولت10و12کارگذاشته شد.


ترمیم

کارگاه بازنجیرنمره8ترمیم

کارگاه جدیدبازنجیر10ترمیم

والبته ضایعات.

  
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ٤:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٥/۱۸
تگ ها :