دیار بیستون

ندایی ازدل این دریای سنگ میخواندم که بیا...

پارک شرقی

پارک شرقی درطاق بستان دردویاسه سال اخیر موردتوجه سنگنوردان کرمانشاهی واقع گردیده است.وتعدادقابل توجه ای مسیر بادرجات پائین درآن گشایش گردیده است که محل مناسبی برای تمرین میباشد.دراین پست 14مسیرکه توسط بنده.محسن هدایت.هوشیارقنبری.فرزادباقری گشایش شده است رابحضورتان معرفی میکنم.لازم به ذکراست که چندین مسیر دیگر نیزتوسط دیگر سنگنوردان کرمانشاهی دراین مکان کارشده است. درضمن ترتیب مسیرها ازچپ به راست میباشد.

1-هم طناب    تعدادمیانی  8عدد    طول16متر    درجه   a10/5

2-آوار1           تعدادمیانی 4عدد     طول10متر   درجه    a10/5

3-آوار2          تعدادمیانی 4عدد      طول10متر   درجه   b10/5

4-دوست      تعدادمیانی4عدد       طول10متر   درجه    9/5

5-سیاه         تعدادمیانی5عدد      طول10متر   درجه   9/5

6-افق           تعدادمیانی10عدد    طول25متر   درجه   a10/5

7-پویش        تعدادمیانی10عدد    طول25متر   درجه   c10/5

8-پویان         تعدادمیانی10عدد    طول25متر   درجه  b10/5

9-برتر            تعدادمیانی11عدد   طول25متر   درجه  9/5

10-اهن         تعدادمیانی5عدد      طول15متر  درجه 9/5

11-تیزبین      تعدادمیانی7عدد      طول15متر   درجه  a11/5

12-تی پا       تعدادمیانی6عدد      طول13متر   درجه a10/5

13-آنتی ویروس1  تعدادمیانی 9عدد طول 25متر  درجه b10/5

14-آنتی ویروس2  تعدادمیانی10عدد طول25متر  درجه b11/5 


پارک شرقی

  
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ۸:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱۱/٧
تگ ها :