نشست هم اندیشی رول کوبی درانجمن ویک توضیح.

من تاجایی که بتوانم دراشاعه فرهنگ رولکوبی تلاش خواهم کردزیرا دیده ام که مثلادرچالابه این کارچقدربه پیشرفت دیواره نوردی کمک کرده است.

دلیل رکود دودهه سنگنوردی درایران انتقادهای بودکه در  دهه هفتادبه رولکوبی شد.

مطلب فوق ماحصل گفته های من میباشدکه درجلسه هم اندیشی رولکوبی درانجمن کوهنوردان مطرح شده است ودر وبلاگ انجمن درج گردیده است.البته ناقص است.

 قصد ایرادگرفتن ازنوع ارائه گزارش جلسه رادروبلاگ انجمن ندارم همین که این جلسه برگزارشده است خودش کلی میتواندکمک حال سنگنوردی باشد ایرادهای نوشتاری رابه راحتی میتوان بایک توضیح رفع ورجوع کرد.حالاشایدبیان من در آنجاکامل نبوده یامنشی محترم درست یاداشت برداری نکرده است بنظرمن اصلامهم نیست.

من تاروزی که بتوانم سنگنوردی کنم دراشاعه فرهنگ رولکوبی تلاش خواهم کردزیرا اثرات مثبت گسترش مسیرهای رولکوبی شده را درسنگنوردی ایران دیده ام. قبل ازرولکوبی اولین مسیرها (اوسون،پاکلبه ودرانتظارآلن)توسط بابک کیان پوردرکرمانشاه (سال72)درجه 5/11برای سنگنوردان یک رویابود.وبعد ازرولکوبی مسیرهای ماشاالله،ایرانگیت وصفحه توسط مربیان فرانسوی به یک مرتبه سنگنوردان ایران خود را درکلاس 5/12و5/13دیدندوهرچقدرمسیرهای رولکوبی شده زیاد میشدکلاس صعود سنگنوردان ایران نیز ارتقاءمی یافت همین حالاهم ازدیادمسییرهای رولکوبی شده میتواندبنفع سنگنوردی باشد.شماکه مدام قوانین محدودیت رولکوبی درکشورهای خارجی رامطرح میکنیدآیا آماری ازتعداد مسیرهای رولکوبی شده درآنجارا می توانید ارائه دهیدیقین دارم که یاهیچ اطلاعی نداریدیا اگرهم دارید بنفع خودتان نمی بیند که مطرح کنید.اما من که حوصله دارم بعرض شما میرسانم دروبلاگی خواندم که دراطراف شامونی 250منطقه سنگنوردی وجود دارد که درهرکدام از آنها 450مسیررولکوبی شده است میدانیدوقتی به ماشین حساب بزنید چه رقمی بیرون می آید112500 اگرازدرجه 5/5تا 5/15dرا 30درجه حساب کنیم میدانید برای هردرجه چندمسیررولکوبی شده وجود دارد؟3750مسیر.درایتالیا یک منطقه بنام آرکو وجود دارد که درآن 3366مسیر رولکوبی شده است.ازشمامنتقدین محترم رولکوبی یک سوال دارم.بنظرشما تعدادتمام مسیرهای سنگنوردی ازمصنوعی،دیواره ای و رولکوبی شده در ایران چند عدد می تواند باشد؟لطف کنید برای اطلاع خوانندگان محترم پاسخ رابصورت کامنت بنویسیدیقین دارم که اختلاف بسیارزیاد است.

بحث چالابه راکه درانجمن مطرح کردم دقیقا به این صورت بود.

من سالها است که درکرمانشاه ندیده ام پنجاه نفرسنگنورددورهم جمع شونداماایجادمنطقه سنگنوردی چالابه این انگیزه را درسنگنوردان کرمانشاهی ایجادکرده که هر روزتعطیل درآنجا جمع شوند وبرای صعود مسیرهاتلاش کنندمن به این میگویم توسعه سنگنوردی.ابدا ارتباط چالابه باپیشرفت دیواره نوردی رامطرح نکرده بودم.هرچندکه یک قسمت ازتمرینات دیواره نوردان برای صعود مسیرهای بلند روی مسیرهای رولکوبی شده انجام می شود.

در رابطه بامطرح شدن دودهه رکود دیواره نوردی ایران اصل نظراتم بشرح زیرمیباشد.

دراوایل دهه 70که ایجادمسیرهای رولکوبی شده رو به ازدیاد بود انتقادات کور وتخریبهای دیواره نوردان سنتی باعث شدکه خیل مشتاقان صعودهای سخت راه خود را ازدیواره نوردی جدا کنندودو دهه دیواره نوردی ایران هیچ فعالیت شاخصی را بخود نبیند اگردیواره نوردان سنتی میتوانستند یک ارتباط منطقی را باخیل مشتاقان صعودهای ورزشی ایجاد کنندشاید الان وضع دیواره نوردی ایران بگونه دیگری بود البته خیلی از این منتقدین بعد ازگذشت بیست سال شروع کردند مسیرهای خودشان را رولکوبی کردند.حالاهم عرضم به دلواپسان نسلهای آینده ومحیط زیست این است که پا جای پای دیواره نوردان سنتی نگذارید.دغدغه محیط زیست فقط دغدغه شما نیست بلکه یک دغدغه همگانی است سعی نکنید خود راصاحب این گفتمان قلمدادکنید ماننددیواره نوردان سنتی درمواجه باپدیده رولکوبی کور عمل نکنیدباتخریب شخصیت افرادراه بجایی نخواهید بردیک وقت بخود خواهید آمد که می بینید بعد ازگذشت بیست سال هیچ کاری نکرده اید وجماعت دریل بدست درمباحث زیست محیطی ازشماپیشی گرفته اند آن وقت اگر من زنده باشم مجبور میشوم که پست افرادی که باید شرمسار باشندرابرای شما بنویسم(اشاره به یکی ازپستهای همین وبلاگ)اگر دراین راه صداقت دارید ازتجربیات پیشینیان درس بگیریداگرمطرح میکنید دیواره بیستون ثبت جهانی شده است مستندات ارائه دهید برای جلب توجه سنگنوردان به درشت گویی نپردازیدالبته عدم ثبت جهانی دیواره بیستون دلیل نمی شودکه فعالیتهای بی رویه درآنجا آزادباشداعمال مدیریت وضابطه میتواند درفعالیتهای سنگنوردی بسیار سودمند باشد.اگرمطرح می کنید دیواره بیستون توسط دریل بدستان سوراخ سوراخ شده است بایدآمار وسند ارائه دهیدبنویسیدچند مسیرمولتی پیچ توسط چه کسانی دردیواره بیستون ایجاد شده است.حرفهای یامفت هیچ اعتباری برای شمابه ارمغان نخواهد آوردبجز اینکه دغدغه های زیست محیطی شما را اگرواقعی باشدبه فنا بدهد.شما را ارجاع میدهم به پست آقای شفقی دررابطه با رولکوبی مستند نویسی را از ایشان یاد بگیرید. بنده بعنوان یک نفر که دراین حوضه مشغول فعالیت هستم خودم راموظف می دانم تمامی فعالیتهایم رابا استانداردهای روز دنیا منطبق کنم چه از نظر فنی چه ازنظر زیست محیطی وتنها مرجعی راکه دراین راستا برسمیت می شناسم فدراسیون کوهنوردی ج.ا.ا.میباشدوخودم را ملزم به رعایت تمامی دستورالعملها وروشهای جاری فدراسیون میدانم.ودرآخرخطابم به آنهایی است که می گویندشما درخود یک رسالتی دیده اید که برای سنگنوردان مسیر ایجاد کنیدبله ما درخود رسالت دیده ایم همچنان که شما درخودتان رسالت دیده اید که دلواپس سنگها ونسلهای آینده باشید.

/ 1 نظر / 150 بازدید
kia

زنده باد آقا مرتضی حرف حساب از اول هم جواب نداشت