اشخاصی که بایدشرمسارباشند.

اجازه میخواهم ازمسیرهوک راست دردیواره سرطاق شروع کنم مسیری که دراوائل دهه 70توسط من ومحسن گشایش شد.حتماازویژگیهای مسیرهای آن زمان اطلاع داریدپیچهای 8و10 ،صعود مصنوعی،استفاده ازمنقارهاوبلوکها و از این حرفها...بگذریم.درآن سالهایواش یواش درجات صعود درحال بالا رفتن بودخیلی ازمسیرهای مصنوعی قدیمی بصورت طبیعی صعودمیشد و تقویت کارگاهها ومیانیهابطورجدی بایدموردتوجه قرارمیگرفت.اما مرد می خواست که وارداین عرصه شود.مرد می خواست یک طنابچه یایک پیچ 8را دریک مسیربازکند ویک بولت بجای آن کاربگذارد.گشایندگان مسیرهای قدیمی تعصبات خاص خودرانسبت به مسیرهایشان داشتند به همین دلیل کسی مایل نبودکه برای ترمیم مسیرها اقدام کنداما مسیرهای قدیمی بامیانیهای فرسوده همچنان صعودمیشد.سال84بودکه مسیرهوک توسط چندتن ازسنگنوردان صعودشدوهمان موقع آقای جوادیان به ما گفت که فلانی قسمتهای مصنوعی مسیربراحتی بصورت طبیعی صعودمیشود.چرا این مسیر راترمیم نمیکنید؟ماهم بلافاصله این کار را انجام دادیم.خوب خاطرم است که اولین کارگاه زنجیر رادردیواره سرطاق ماکارگذاشتیم.خوب خاطرم است که چه پیغامهای برای مامی فرستادند.یکی میگفت آقامگراین میخی که ما زده ایم چه ایرادی دارد20سال است که رویش فرود میرویم حالااینها آمده اندچندمترآنطرف تر زنجیرگذاشته اندمگراینجا کارگاه مکانیکی است.آقاخیلی نامردی کردند.خیلی پشت سر ماحرف زدند.خودشان هم جرات نداشتندجلو بیایند وحرف بزنندیک عده ناآگاه را طرف مامیکردند.آقابخدا9سال پیش گفتیم مسیری که میخواهد برای صعود عموم سنگنوردان گشایش شودبایدایمن باشد.بخرج این جماعت نمی رفت که نمی رفت. خب البته ماهم دلگرم بودیم به نگاه ونظرتعدادی سنگنوردجوان وفهیم کارخودمان رامیکردیم.وشروع کردیم به گشایش مسیرهای ایمن.حالادرسال93چه اتفاقی افتاده است.کلاس دیواره نوردی ایمن بامربی فرانسوی برگزارشده است.حدود3یا4هفته پیش دربیستون بودیم.یاخدادرست می بینیم!!یک تیم واردمسیرگرده میشودو مسیر راترمیم میکند.یاخداچه اتفاقی افتاده است.ترمیم مسیرقدیمی!کارگذاشتن میانی وکارگاه زنجیر.آنهم درمسیرگرده!مسیری که ازبس ساده است نوددرصدصعودکنندگان ازطناب استفاده نمیکنند وبرای سنگنوردان کرمانشاهی بسیارعیب است که درمسیرگرده طناب بریزند.البته برداشت خودمن این است که آقایان نیکروش ومرادنژادهدف گذاری مناسبی رادرانتخاب مسیرگرده داشته اند.ازیک مسیرساده شروع کرده اندکه جماعت متوجه شوند مسیرهای ساده هم بایدایمن باشد.خیلی مایلم نظراساتید رابرای ترمیم مسیر گرده بدانم.خیلی مایلم بدانم ازنظربعضی افرادخاص درکرمانشاه کارنامبردگان بالادرست بوده است یاخیر؟خیلی مایلم بدانم آن کامنت گذاری که برای بنده نوشته بود آقا مرتضی نصب کارگاه زنجیر درمسیراسکندرتوسط شمااشتباه است برای این آقایان چه مینویسد؟واینکه افرادی که درتمام این سالهابه ما انتقاد داشتندبابت کارگاه،بولت وغیره حالاشرمسارهستندیاخیر.ودرآخرخطابم به بعضی ازافراد است میدانم که این پست رامیخوانیدسالهاجفاکردیدسعی نکنیدگذشته ناپاک خودراتطهیرکنیددورنیست که دست من وشما ازاین دنیاکوتاه شودباورکنیدسخت نیست یک حلالیت خواهی وطلب بخشش بابت تمام اشتباهات گذشته چیزی ازشما کم نمیکندبلکه کلی هم منزلت شمارابالا میبرد.درهرصورت ازماگفتن ازشمااجراکردن یانکردن.راستی یک ساعت قبل ازنوشتن این پست درصفحه فیسبوک دوست خوبمان آقای فرازنیکروش خواندم که مسیرقراگاه راترمیم کرده اند.خیلی مایلم بدانم نظرآقای باقرعیوضی دراین موردچیست؟آیاایشان باترمیم مسیرهای قدیم ازقبل موافق بوده اندیااینکه به تازگی به این نتیجه رسیده اند.البته ظاهرقضیه این است که خیلی ازدوستان مابعدازاین کلاسهامتحول شده اند.فقط همین.درضمن حالا که این ترمیم هاشروع شده است خیلی بهتر است بزرگوارانی که زحمت میکشندازاعمال سلیقه های شخصی درترمیم هاخود داری کنندخوب است همان مطالبی که درکلاسها گفته شدالگوقرارگیرد.یکسان بودن ترمیم ها درآخرنتایج خوب وقشنگی بهمراه خواهدداشت.خوب است که دوستان فدراسیون نیزالزام رعایت الگوی یکسان رادرترمیم به هیئت کرمانشاه ابلاغ کنند.حالافرض کنیددرجشنواه امسال جماعت سنگنوردخارجی بیایندومشاهده کنندیک کارگاه زنجیر6است یکی10یک کارگاه بولت 12داردویکی نداردیقین دارم که اصلاقشنگ نیست.این ایام دربیستون مشغول گشایش مسیرنوتاش هستیم150مترازمسیرراکارکرده ایم.

/ 4 نظر / 8 بازدید
-

استاد سوراخکاری! .... انگیزت از انتخاب نام "هوک راست" چی بود؟ هوک راست رو به کی زدی !!! .... کوهستان که رینگ بوکس نیست عزیز دل برادر!

فراز

سلام. دوست عزیز کامنت گذار مودب .فکر کنم اینبار هرچند دیرهوک چپ رو خوب خوردی ! هم خودت ودوستات خوب قصه مسیر هوک راست رو میدونید.ممنون آقا بابت جوابیه کامنت.درست زدی تو برجکش

تازه کار

از من مي شنوي بايد تمرين كني كه كامنتهاي بي هويت را نبيني. كار سختي است ولي شدني است ... حرفي كه هيچ كس حاضر نيست مسئوليت آنرا بپذيرد ارزش شنيدن ندارد. شما هم كه نيازمند طلب بخشش امثال اينها نيستي اصلا چرا بيان مي كني؟ به نظر من به جاي چنين پستي بايد ابزار خوشحالي مي كردي كه بالاخره آثاري از تحول در منطقه شما بروز كرده است ... نقل قول معرفي است كه مي گويد قدردان حسودان باشيد چرا كه آنها صادقانه اعتراف مي كنند كه شما از آنها بهتريد پس بايد خشنود باشي از اينكه حداقل به خودت ثابت شده كه يك گام از اطرافيانت جلوتر بودي و انگيزه اي پيدا كني تا اين يك گام را حفظ كني ... برايت آرزوي موفقيت دارم شازده كوچولو [گل]

یکی که رد میشد !

هوک ضربه تمام کنندس.انگار دردش آمده .خوب کاری کردی هوک زدی.اصلا" تیپا هم خوب بود.اصلا" این جماعت نه حرف حساب بلد است نه منطق.شما همین هوک و تیپا را بزن شاید کمک کرد.دست و پای شما طلا.میشه روز خواری و ذلت این جماعت گنده دماغ توخالی را ببینیم؟هرچند الانم هیچی نیستن..فقط اسم یدک میکشن.آقامرتضی کارت درسته